Box&Whisker

Box&Whisker grafikoni koriste se za statističku analizu skupa podataka. Dolaze uz Excel 2016, a služe za prikaz statističke raspodele podataka prema kvartilima, naglašavajući srednju vrednost, maksimalne i minimalne vrednosti. U poslovanju mogu da se iskoriste npr. za analizu prometa nekog artikla, klasifikacije ili prodajne grupe. Tada se vrši analiza raspodele vrednosti, na osnovu čega možemo da izvedemo zaključke u vezi budućih vrednosti.

Najpre, hajde da se podsetimo nekih statističkih pojmova. Aritmetička sredina je prosečna vrednost zadatog skupa podataka. Medijana je vrednost koja statistički deli skup na dva jednaka dela, a kvartili su vrednosti koje ga dele na četvrtine. Prvi kvartil deli skup u odnosu 25:75, a drugi 75:25. Maksimum i minimum su najveća i najmanja vrednost u skupu.

Box&Whisker grafikon sastoji se, bukvalno prevedeno, od „kutije“ i „brkova“. „Kutija“ je pravougaonik koji počinje prvim kvartilom, a završava se trećim kvartilom i predstavlja sve vrednosti između. „Brkovi“ su linije sa graničnicima koje se prostiru od minimuma ka prvom kvartilu, odnosno od trećeg kvartila ka maksimumu. Ovakav grafikon treba da nam pokaže u kom opsegu se kreću zadate vrednosti. Za buduće vrednosti je izvesno da će da budu „u kutiji“, a trebalo bi da podbace ili prebace očekivanja do granice „brkova“.

Pošto sam ja laik za statistiku verovatno sam ove pojmove mogao i bolje da opišem. Za utehu, statističarima ostavljam da pogledaju film „Što je muškarac bez brkova“ ili da pročitaju istoimeni roman Ante Tomića. Toliko o brkovima!

Kako bih vam pokazao kako se pravi Box&Whisker grafikon napravio sam tabelu koja prati promet artikala u jednoj godini prema kvartalima i klasifikaciji. Najpre, selektujmo druge dve kolone (KLASIFIKACIJA ARTIKLA, PROMET), a zatim u Insert traci alata pronađimo opciju Recommended Charts. Posle njenog pokretanja otvoriće se dijalog prozor, u kome najpre treba da kliknemo na karticu All Charts. U listi sa vrstama grafikona pronaći ćemo opciju Box&Whisker. Na kraju potvrđujemo izbor grafikona klikom na OK.00139-1

U radnom listu biće prikazan Box&Whisker grafikon u kome možemo da vidimo distribuciju vrednosti prometa prema klasifikacijama artikala. Za svaku klasifikaciju prikazana je „kutija“, koja nam pokažuje u kojim okvirima su se kretale vrednosti prometa, kao i minimalni i maksimalni promet. Desnim klikom na neku od serija, pa izborom opcije Format Data Series, sa desne strane prozora otvoriće se panel u kome možemo da utičemo koje statističke vrednosti će biti prikazane u grafikonu.

00139-2