Do Loop struktura

Do-Loop Petlje, za razliku od For-Next petlje, nemaju ugrađen brojač već u tu svrhu moramo deklarisati jednu celobrojnu promenljivu. Njena vrednost se uvećava u telu petlje pre ili nakon zadatih naredbi a provera uslova na osnovu koga se izlazi iz petlje vrši se, u slučaju Do-While petlje, na početku a u slučaju Do-Until petlje na kraju. Hajde da vidimo na jednostavnim primerima kako se one koriste!

Sintaksa Do-Loop strukture je:

Do { While | Until } <uslov>
[PROGRAMSKI KOD]
[Continue Do]
[PROGRAMSKI KOD]
[Exit Do]
[PROGRAMSKI KOD]
Loop 

Ili alternativno

Do
[PROGRAMSKI KOD]
[Continue Do]
[PROGRAMSKI KOD]
[Exit Do]
[PROGRAMSKI KOD]
Loop  { While | Until } <uslov>

Ako želimo da pet puta ponovimo prikaz stavke „Ja volim Excel“ treba da napišemo kod:

Dim i As Integer
i = 1
Do While (i < 6)
    MsgBox „Ja volim Excel“
    i = i + 1
Loop

Kao što vidite u ovoj petlji se uslov proverava odmah na početku, a ako je zadovoljen izvršava se zadati kod; ako nije, petlja se napušta. Ukoliko postoji potreba da se uslov proverava na kraju potrebno je iskoristiti Do-Until petlju koja ima istu sintaksu, ali drugačije proverava ispunjenost uslova. Ako modifikujemo prethodni kod dobićemo:

Dim i As Integer
i = 1
Do Until (i > 5)
    MsgBox „Ja volim Excel“
    i = i + 1
Loop