Dodela vrednosti

U prethodnim tekstovima videli ste kako se promenljivim dodeljuju vrednosti, a u ovom tekstu ću se osvrnuti na Variant tip podataka, osnovne aritmetičke kao i neke druge operacije koje možemo da primenjujemo radi izračunavanja željenih izraza. Mislim da će vam posebno biti korisno da saznate kako da zadate stringove fiksne dužine, kao i kako da više njih spojite u jedan.

Variant je univerzalni tip podataka. Njega VBA iskoristi svaki put kada ne deklarišete promenljivu ili je deklarišete bez određivanja tipa. On se koristi kao privremeno rešenje dok razvijate kod, a niste baš sigurni koji ćete tip podataka da iskoristite. Iako će vaši programi da rade bez deklaracije tipa preporuka je da to uvek učinite- tako štedite memoriju i kod vam je razumljiviji!

VBA podržava osnovne računske operacije: sabiranje (+), oduzimanje (-), množenje (*) i deljenje (/). Pored njih podržano je i stepenovanje (^). U izrazima koje pišemo možemo kao operande da navodimo vrednosti kao i nazive promenljivih, tako da su sve navedene opcije ispravne:

Dim a, b, c, d As Integer
a = 2
b = 2
c = a ^ b
d = c + 2

Kada deklarišemo promenljive koje sadrže tekst možemo da im odredimo dužinu. Kreiranje stringa fiksne dužine vrši se tako što, nakon naziva tipa, navedemo zvezdicu pa ceo broj koji označava dužinu. Npr:

Dim fs As String * 10
fs = „0123456789“

Ako želimo da spojimo dva stringa ovo ćemo da učinimo pomoću znaka „+“, kao da ih sabiramo. Pogledajte kako ovo radi u primeru:

Dim s1, s2, s3 As String
s1 = „Prvi“
s2 = „Drugi“
s3 = s1 + “ “ + s2