Izgled Pivot tabele

Nakon što smo napravili Pivot tabelu možemo da promenimo način na koji ona izgleda. U zavisnosti od podešavanja, i Pivot tabele se mogu razlikovati, mada za njih važe sve one osobine formatiranja koje važe i za klasične Excel tabele. Promenom stila i prikaza pojedinih elemenata tabele (sume, međusume, zaglavlja redova i kolona) možemo da promenimo izgled Pivot tabele u skladu sa potrebama izveštavanja.

Pogledajmo koje sve opcije za promenu izgleda Pivot tabele postoje u traci alata Design. Ako se sećate, ovo je kontekstna traka alata koja će se pojaviti tek nakon što kreiramo Pivot tabelu i kliknemo na nju. Najpre, sa njene desne strane, možemo da vidimo grupu stilova Pivot tabele (Pivot Table Styles). Klikom na neki od stilova primenjujemo ga na tabeli. Takođe, otvaranjem prozora sa stilovima biće prikazani i drugi raspoloživi stilovi, kao i mogućnost kreiranja novog stila.

Sa leve strane stilova nalaze se četiri izborna polja: Row Headers, Column Headers, Banded Rows i Banded Columns. Označavanjem ili odznačavanjem polja možemo da postignemo da budu prikazani ili skriveni nazivi redova ili kolona; takođe, označavanjem određujemo da li će redovi da budu ukršteni (banded), odnosno da li će svaki drugi red ili druga kolona imati drugačiju boju pozadine ćelije. Ako se sećate, ovo je čest slučaj u knjigovodstvenim izveštajima kako bi podaci bili bolje uočljivi.

Grupa opcija Blank Rows omogućava da umetnemo (Insert Blank Line after Each Item) ili uklonimo prazan red (Remove Blank Line after Each Item) iza svakog reda sa podacima. Ovo je korisno ukoliko štampamo Pivot tabelu, pa želimo da ostavimo prazan prostor za komentare ili korekturu izveštaja.

Report Layout predstavlja grupu opcija pomoću kojih biramo izgled Pivot table izveštaja. U okviru njega možemo da odaberemo: Compact, Outline ili Tabular Form, što su tri načina prikaza Pivot tabele. Koji ćemo od ovih načina da odaberemo zavisi od tipa izveštaja koji se pravi. Ovde se nalaze još dve opcije: ponavljaj nazive elemenata (Repeat Item Labels) ili ne ponavljaj nazive elemenata (Do Not Repeat Item Labels). U slučaju da smo odabrali Outline formu izveštaja pomoću ovih opcija biramo na koji način će biti prikazani nazivi elemenata u izveštaju.

Na kraju, postoje još dva menija pomoću kojih možemo da odredimo kako će biti prikazane međusume (Subtotals) i konačne sume (Grand Totals). Meni Subtotals ima četiri opcije: ne prikazuj međusume (Do Not Show Subtotals), prikaži međusume na kraju grupe (Show all Subtotals at the Bottom of Group)  i prikaži međusume na početku grupe (Show all Subtotals at the Top of Group). Ukoliko je na podatke primenjen filter, postoji i opcija za njihovo uključivanje u međusume Include Filtered Items in Totals.

00074-1