Koji ste tip ličnosti?

Myers–Briggs test ste verovatno već sreli na nekom od razgovora za posao, prilikom popunjavanja one ankete gde se čini da se pitanja ponavljaju. U pitanju je indikator tipa ličnosti, na osnovu koga se ispitanik klasifikuje pomoću četiri tipa i dva podtipa: ekstorvertan-introvertan, doživljajan-intuitivan, misleći-osećajući, prosuđujući-perceptivan. Idealno sredstvo za prikaz rezultata ovog testa je Radar grafikon.

Myers-Briggs test se sastoji od niza pitanja koje popunjava ispitanik. Ne postoje tačni ili netačni odgovori, a veliki broj pitanja omogućava veću verovatnoću da će korisnik dati one odgovore koji na najbolji način prikazuju kom tipu ličnosti pripada. Na osnovu odgovora se da zaključiti na kom radnom mestu bi se ispitanik najbolje snašao s obzirom na osobine njegove ličnosti. Npr. neko ko je ESTJ (Extrovert-Sensing-Thinking-Judging) je idealan tip za preduzetnika ili rukovodioca. Ako bi ste ovakvu osobu stavili da radi neki administrativni posao to ne znači da bi ga radila loše; to znači da je velika verovatnoća da na toj poziciji ne bi bila srećna! Pored linka koji je naveden na samom početku teksta postoji još puno lokacija na Internetu gde možete više da saznate o Myers-Briggs testu. On vam možda može pomoći da pronađete odgovor na večito pitanje: Ko sam ja?

Pređimo na stvar! Ispitanik je popunio anketu, a anketar rezultate treba da unese u tabelu u kojoj su opisani svi podtipovi ličnosti: ekstrovertan, introvertan, doživljajan, intuitivan, misleći, osećajući, prosuđujući, perceptivan (izvinjavam se ukoliko sam loše preveo neki od podtipova). Nakon što selektuje tabelu sa rezultatima potrebno je pozicionirati se na Insert traku alata i izabrati tip grafikona Radar. Pošto smo naveli osam osobina naš grafikon će imati osam ključnih tačaka, a što je viša ocena ona će biti više udaljena od centra grafikona. Spajanjem ovih tačaka dobija se zvezdasta formacija koja na efektan način naglašava izražene osobine-podtipove, na osnovu kojih možemo bolje da razumemo kom tipu ličnosti ispitanik pripada.

00115-1

Kako da odredimo tip ličnosti? Ako je ocena ekstrovertnosti veća od ocene introvertnosti, onda je u pitanju „E“ tip; dalje, ako je neko više doživljajan nego intuitivan, dodajemo mu „S“ tip. Postupak nastavljamo dok ne dođemo do sve četiri dominantna podtipa, čijim spajanjem dobijamo tip ličnosti. Tip ličnosti možemo da odredimo pomoću sledeće formule:

=IF(C2>C6,“E“,“I“)&IF(C3>C7,“S“,“I“)&IF(C4>C8,“T“,“F“)&IF(C5>C9,“J“,“P“)

Dalje, možemo da nastavimo sa ulepšavanjem grafikona promenom pozadine, dodavanjem naslova, promenom fontova, boja itd. Na kraju, bilo bi lepo da u grafikonu vidimo i sam tip ličnosti kome ispitanik pripada. Ovo postižemo tako što ćemo da navedemo vezu ka ćeliji u kojoj smo odredili tip ličnosti. Treba da odemo na Insert traku alata i izaberemo Text Box. Nakon što smo ubacili tekst, kliknemo na ovaj objekat, a zatim kliknemo na Formula Bar i kao formulu unesemo vezu ka ćeliji gde se nalazi formula za određivanje tipa ličnosti. Oznaku tipa ličnosti dalje samo treba da ozicioniramo u željeni deo grafikona i eventualno je malo ulepšamo promenom formata ili primenom nekog od stilova formatiranja.00115-2