Workbooks

Ova kolekcija omogućava rad sa mnoštvom podređenih objekata, izmenu svojstava i pokretanje metoda za manipulaciju radnim sveskama. Omogućava dodavanje novih, otvaranje, snimanje, zatvaranje radnih sveski… Takođe, omogućava otvaranje spoljašnjih linkova, zaštitu dokumenata i sve druge operacije koje nam omogućavaju da radimo sa radnim sveskama kako bismo unapredili iskustvo rada u Excel-u.

Application objekat

Application objekt je najviši po hijerarhiji među VBA Excel objektima. On poseduje mnoštvo podređenih objekata kao i oko 170 svojstava na osnovu kojih je moguće uticati na ponašanje aplikacije. Objekti uglavnom poseduju mnoštvo svojstava i nema potrebe da pamtimo svako od njih već treba zapamtiti samo ona najvažnija koja ćemo da koristimo u svakodnevnom radu. Sledi prikaz najvažnijih svojstava i metoda Application objekta.

Inicijalizacija forme

Pre nego što počnemo da koristimo forme potrebno ih je inicijalizovati. To znači dodavanje skupa vrednosti u kontrole i postavljanje podrazumevanih vrednosti. Inicijalizacija vrednosti se vrši u potprogramu iz koga pokrećemo metod Form.Show za prikaz forme. Nakon što se ona otvori korisnik će moći da unosi željene vrednosti a, što je najvažnije, moći će da vrši izbor vrednosti u, za to predviđenim, poljima umesto uvek da ih unosi.

Forme

Forme (Maske) su grafički objekti koji su dizajnirani od strane projektanta, a na njih se postavljaju raznolike kontrole radi olakšanog unosa podataka. To mogu da budu: polje za unos teksta, izborna polja, polja višestrukog izbora, padajuće liste, kombinovane liste itd. Dodavanjem kontroli na masku stvaraju se preduslovi za preuzimanje vrednosti, a nakon predviđene akcije i njihovo čuvanje na zadatoj lokaciji u radnom listu.

VBA objekti

VBA pomoću objekata kontroliše ponašanje Excel-a, pa ako želite da ovladate ovim programskim jezikom i iskoristite ga na najbolji način potrebno je da se dobro upoznate sa objektima i kolekcijama, kao i sa njihovim svojstvima i metodama. U ovom tekstu ću vas upoznati sa najčešće korišćenim Excel objektima: Application, Workbooks, Worksheets, Cells… U nekim narednim tekstovima detaljnije ćemo se baviti svakim od njih.