Nizovi

Nizovi predstavljaju grupu promenljivih istog tipa. Pošto često sadrže vrednosti koje dele zajedničke osobine lakše nam je da im dodelimo jedinstven naziv, a da zatim svakoj od njoj pristupamo pomoću indeksa- rednog broja u nizu. Indeks prvog člana niza je najčešće 0, a indeks poslednjeg za jedan manji od veličine niza. Moguć je rad sa celim nizom ili sa njegovim pojedinačnim članovima, oni mogu da budu jednodimenzioni ili višedimenzioni…

Do Loop struktura

Do-Loop Petlje, za razliku od For-Next petlje, nemaju ugrađen brojač već u tu svrhu moramo deklarisati jednu celobrojnu promenljivu. Njena vrednost se uvećava u telu petlje pre ili nakon zadatih naredbi a provera uslova na osnovu koga se izlazi iz petlje vrši se, u slučaju Do-While petlje, na početku a u slučaju Do-Until petlje na kraju. Hajde da vidimo na jednostavnim primerima kako se one koriste!

For-Next petlja

Petlje su strukture koje se koriste ukoliko želimo da više puta ponovimo zadati programski kod. Najjednostavnija za razumevanje i verovatno najčešće korišćena je For-Next petlja. Ona se koristi kada tačno znamo koliko puta želimo da ponovimo određenu akciju. Najpre se zadaje početna, a zatim krajnja vrednost i opciono vrednost za koju se vrši uvećavanje brojača. Zatim unosimo deo koda koji se ponavlja, a na kraju iza naredbe Next navodimo naziv brojača.

Višestruko grananje

Ponekad je potrebno da ispitamo uslov pa da, u zavisnosti od ishoda, ponudimo više alternativnih akcija. U tom slučaju koristi se struktura Select-Case za višestruko grananje. Ona radi na taj način što joj se prosledi neki parametar, a u zavisnosti od njegove vrednosti izvršavaju se različiti delovi programa. Ako se vrednost parametra razlikuje od svih ponuđenih alternativa izvršava se deo koda koji se nalazi iza Else naredbe.

Provera logičkog uslova

Provera logičkog uslova vrši se uz pomoć If-Then-Else strukture. Ona započinje naredbom If nakon čega sledi logički uslov koji se formira na isti način kao u Excel-u. Zatim sledi naredba Then, pa deo koda koji treba da se izvrši ukoliko je uslov ispunjen. Opciono, može se navesti naredba Else posle čega se navodi deo koda koji se izvršava ako uslov nije ispunjen. Struktura se završava naredbom End If koja je neophodna uvek osim kada iza Then ide samo jedna naredba.