VBA i SQL Server

U nekoliko prethodnih „recepata“ bilo je reč o tome kako povezati Excel i Microsoft SQL Server radi preuzimanja podataka u radni list. Ovo su sve bile „bezazlene“ operacije, s obzirom na to da ste mogli samo da čitate podatke iz baze, ne i da ih menjate. Ponekad je potrebno kreirati program koji obavlja kompleksnije manipulacije nad bazom, pokretanjem odgovarajućeg SQL upita, o čemu će biti reč u tekstu koji sledi.

Excel funkcije u VBA

VBA jezik može da koristi dve vrste funkcija: one svojstvene njemu i funkcije koje već postoje u Excel-u. Iako VBA poseduje veliki broj funkcija Excel ih ima još više. A da ne bi, kako izreka kaže, „izmišljali toplu vodu“ često je bolje iskoristiti neku od postojećih funkcija da završimo posao. Ovo se postiže pomoću metoda Application.WorksheetFunction koji nam omogućava pozivanje bilo koje raspoložive Excel funkcije.

Manipulacija opsezima i ćelijama

Za manipulaciju opsezima i ćelijama koriste se Range i Cells objekti. Oni poseduju mnoštvo korisnih svojstava i metoda pomoću kojih možemo da utičemo na sadržaj i formatiranje pojedinačnih ćelija ili njihovih opsega, bilo da su u pitanju aktivne lokacije ili one koje eksplicitno zadajemo. VBA omogućava manipulaciju pojedinačnim ćelijama, opsezima ćelija ili imenovanim opsezima…

Worksheets i Sheets

Worksheets i Sheets su skupovi objekata koji poseduju identična svojstva sa nekoliko malih izuzetaka. Njihov zadatak je manipulacija objektima unutar radnog lista, a koji ćemo od njih da koristimo često je stvar ličnog izbora. U tekstu koji sledi upoznaćete se sa najčešće korišćenim svojstvima i metodama koji omogućavaju prebrojavanje, dodavanje, promenu imena i druge alate za manipulaciju radnim listovima.

Workbooks

Ova kolekcija omogućava rad sa mnoštvom podređenih objekata, izmenu svojstava i pokretanje metoda za manipulaciju radnim sveskama. Omogućava dodavanje novih, otvaranje, snimanje, zatvaranje radnih sveski… Takođe, omogućava otvaranje spoljašnjih linkova, zaštitu dokumenata i sve druge operacije koje nam omogućavaju da radimo sa radnim sveskama kako bismo unapredili iskustvo rada u Excel-u.