Objekti

Excel poseduje veliki broj objekata, a VBA nam omogućava da ih kreiramo i manipulišemo njima. Promenljivu možemo da deklarišemo kao objekat navođenjem imena i naziva objekta kao tipa. Zatim pomoću komande Set vršimo dodelu objekta promenljivoj. Kada smo ovo obavili možemo da menjamo njegova svojstva ili da pokrećemo metode- potprograme koji omogućavaju dalju manipulaciju objektima.

With struktura

Kada deklarišemo promenljivu kao objekat ili sopstveni tip podataka njenim članovima možemo da pristupimo na više načina. Po mišljenju mnogih, lakši način je da individualna polja „uokvirimo“ pomoću With strukture. Umesto da naziv promenljive i polja razdvajamo tačkama ona nam omogućava da definišemo blok naredbi, unesemo vrednosti navođenjem imena polja, a da zatim zatvorimo blok čime se završava proces dodele vrednosti.

Sopstveni tipovi podataka

VBA, između ostalog, dozvoljava i kreiranje sopstvenih tipova podataka. U pitanju su strukture koje nam omogućavaju da uredimo podatke na željeni način kako bismo mogli lakše da im pristupimo, na primer da definišemo zapise koji čuvaju podatke o osobi kao kombinaciji: ID broja, imena, prezimena, adrese, mesta, broja telefona i e-mail adrese. Ovako uređeni podaci olakšavaju paketnu obradu, a često se koriste u kombinaciji sa nizovima.

Sortiranje niza

Sortiranje niza predstavlja uređivanje članova niza u rastućem ili opadajućem redosledu. Ovo je moguće postići na više načina, a u tekstu koji sledi videćete jednu od varijanti algoritma koji se zove Bubble Sort. On radi tako što se pokreću dve petlje a zatim se, u zavisnosti od vrednosti indeksa, porede odgovarajući članovi niza. Ako je uslov zadovoljen, menja im se mesto. Postupak se ponavlja dok se ne završi međusobno poređenje- uređivanje niza.

Pozivanje potprograma

Kada pišete program bitno je da uočite koji od njegovih delova mogu biti ponovo upotrebljeni, pa da na osnovu njih kreirate potprograme koji će biti pozivani u okviru glavnog programa. Potprogrami mogu da budu funkcije i procedure. Funkcije pozivamo tako što navedemo naziv promenljive, znak jednakosti, pa zatim navedemo ime funkcije sa argumentima. Procedure pozivamo pomoću naredbe Call, nakon koje navodimo ime procedure sa argumentima.