Prelomna tačka rentabilnosti

Prelomna tačka rentabilnosti (Break-Even point of profitability) je metoda za računanje isplativosti nekog posla. Prihode računamo kao proizvod količine i cene koštanja, a troškovi su zbir fiksnih troškova i umnoška varijabilnih troškova po jedinici proizvoda sa količinom. Stoga, prelomnu tačku rentabilnosti računamo kao količnik fiksnih troškova i razlike cene koštanja i varijabilnih troškova po jednici proizvoda. Sledi prikaz praktične primene ove metode.

U poslednje vreme pojavio se veliki broj onih koji nude razne usluge treninga: rad na računaru, računovodstvo, prodajne veštine, pregovaranje, NLP… Hajde da vidimo šta je potrebno da bi jedan trening centar bio profitabilan!

Kreirali smo tabelu u kojoj pratimo: broj kurseva, broj polaznika, varijabilne troškove po polazniku (radni materijal, ketering), fiksne troškove (zakup prostora, računari, projektor, licence, plata predavača), ukupne troškove (zbir fiksnih i varijabilnih troškova) i prihode od kurseva.

Formula za izračunavanje ukupnih troškova predstavlja broj kurseva x broj polaznika x VT + FT, odnosno:

=(B2*B3*B4)+B6

Prihode računamo po formuli u kojoj množimo broj kurseva sa brojem polaznika i cenom kursa, odnosno:

=B2*B3*B5

Na kraju, profit predstavlja razliku između prihoda i troškova, što računamo formulom:

=B8-B7

Kada popunimo tabelu za prosečno 6 polaznika po kursu dobijamo sledeći izveštaj:00164-2

Kako izračunati prelomnu tačku rentabilnosti? Ona predstavlja količnik fiksnih troškova i razlike cene koštanja i jediničnih varijabilnih troškova. Dobijeni iznos treba još da podelimo sa brojem polaznika, pa unosimo formulu:

=(B6/(B5-B4))/B3

Za podatke zadate u ovom primeru izračunali smo da je prelomna tačka rentabilnosti 3.33. Ovo znači da je potrebno da održimo bar 4 kursa mesečno kako bi ostvarili profit. Sada ostaje da se „igramo“ sa parametrima: menjamo fiksne troškove, varijabilne troškove i cenu kursa dok se oni ne uklope sa brojem kurseva koji realno mogu da se održe u toku jednog meseca.

Na osnovu ove tabele lako se da napraviti grafikon na kome, u preseku prihoda i ukupnih troškova vidimo prelomnu tačku rentabilnosti.

00164-3