Domet i životni vek promeljivih

Promenljiva, nakon deklarisanja, ima svoj životni vek i on traje dok se ne završi potprogram u kome je kreirana. Ponekad želimo da ona zadrži svoju vrednost i nakon napuštanja potprograma. Takođe, promenljiva je vidljiva isključivo u okviru modula u kome se potprogram nalazi. Da li postoji potreba da se ona vidi i izvan modula? Kako se definiše domet i produžava životni vek promenljivih saznaćete u tekstu koji sledi.

Dinamički nizovi

Ponekad je potrebno da napravimo niz za koji nismo sigurni koliko će imati članova. U tom slučaju vrši se kreiranje dinamičkih nizova koji, za razliku od uobičajenih, nemaju fiksnu dužinu. Ovi nizovi se deklarišu na taj način da se izostavlja broj članova niza, a koliko će ih biti ili za koliko treba da se poveća broj članova niza naknadno se definiše uz pomoć komandi o kojima će biti reč u tekstu koji sledi.

Nizovi

Nizovi predstavljaju grupu promenljivih istog tipa. Pošto često sadrže vrednosti koje dele zajedničke osobine lakše nam je da im dodelimo jedinstven naziv, a da zatim svakoj od njoj pristupamo pomoću indeksa- rednog broja u nizu. Indeks prvog člana niza je najčešće 0, a indeks poslednjeg za jedan manji od veličine niza. Moguć je rad sa celim nizom ili sa njegovim pojedinačnim članovima, oni mogu da budu jednodimenzioni ili višedimenzioni…