MsgBox i InputBox

MsgBox je interna VBA procedura (metod) koja se koristi za prikaz sadržaja unutar dijalog prozora koji se pojavljuje na ekranu. Može da se koristi za prikaz operanda koje smo direktno prosledili ili vrednosti promenljivih koje se izračunavaju unutar potprograma. InputBox je funkcija koju koristimo radi unosa vrednosti koje ćemo kasnije da iskoristimo prilikom računanja izraza.