Sopstveni tipovi podataka

VBA, između ostalog, dozvoljava i kreiranje sopstvenih tipova podataka. U pitanju su strukture koje nam omogućavaju da uredimo podatke na željeni način kako bismo mogli lakše da im pristupimo, na primer da definišemo zapise koji čuvaju podatke o osobi kao kombinaciji: ID broja, imena, prezimena, adrese, mesta, broja telefona i e-mail adrese. Ovako uređeni podaci olakšavaju paketnu obradu, a često se koriste u kombinaciji sa nizovima.

Dodela vrednosti

U prethodnim tekstovima videli ste kako se promenljivim dodeljuju vrednosti, a u ovom tekstu ću se osvrnuti na Variant tip podataka, osnovne aritmetičke kao i neke druge operacije koje možemo da primenjujemo radi izračunavanja željenih izraza. Mislim da će vam posebno biti korisno da saznate kako da zadate stringove fiksne dužine, kao i kako da više njih spojite u jedan.

Promenljive, tipovi, konstante…

Promenljive su imenovani delovi memorije koji imaju zadatak da čuvaju vrednosti različitih tipova podataka, kao što su: brojevi, tekst, logičke vrednosti, datum/vreme… Iako to nije neophodno, radi boljeg iskorišćenja memorije, potrebno ih deklarisati na početku programa i dodeliti im tip podataka. Promenljive koje će, tokom izvršavanja programa, imati fiksne vrednosti nazivaju se konstante.