Do Loop struktura

Do-Loop Petlje, za razliku od For-Next petlje, nemaju ugrađen brojač već u tu svrhu moramo deklarisati jednu celobrojnu promenljivu. Njena vrednost se uvećava u telu petlje pre ili nakon zadatih naredbi a provera uslova na osnovu koga se izlazi iz petlje vrši se, u slučaju Do-While petlje, na početku a u slučaju Do-Until petlje na kraju. Hajde da vidimo na jednostavnim primerima kako se one koriste!