Zaokruživanje za trgovce

Funkcije za zaokruživanje vrše aproksimaciju brojeva ka višim ili nižim vrednostima. Tom prilikom, vode se matematičkim principima. Ipak, prilikom formiranja cena često je potrebno da zaokruživanje vršimo na više ili na niže prema zadatom stepenu značajnosti, što je decimalni broj u odnosu na koji se vrši zaokruživanje. Dragi trgovci (i svi ostali), predstavljamo vam funkcije FLOOR i CEILING!

Funkcija CEILING vrši zaokruživanje broja naviše u odnosu na zadati stepen značajnosti. Njena sintaksa:

CEILING(<broj>,<stepen značajnosti>)

Na primer, ako u ćeliju E3 unesemo formulu:

=CEILING(C3,0.05)

navedena funkcija će zaokružiti vrednost u ćeliji C3 na broj koji je bliži gornjoj vrednosti zaokruženoj za 0.05. Na taj način broj 100.345 postaje 100.35.

Funkcija FLOOR ima istu sintaksu kao prethodno navedena funkcija:

FLOOR(<broj>,<stepen značajnosti>)

Ona vrši zaokruživanje na niži broj, za zadati stepen značajnosti. Tako, ako u funkciju D3 unesemo formulu:

=FLOOR(C3,0.05)

…broj 100.345, koji je sadržaj ćelije C3, biće zaokružen na 100.30.

00153-1

Postoje još dve varijante ovih funkcija: CEILING.MATH i FLOOR.MATH. One omogućavaju, ako izostavimo stepen značajnosti, automatsko zaokruživanje ka nižem ili višem celom broju. One poseduju još jedan dodatni argument, čijim navođenjem preciziramo način zaokruživanja negativnih brojeva (ka nuli ili od nule).