Popis robe

Popis robe je dosadna ali neophodna aktivnost koju obavezno, bar jedanput godišnje, sprovode svi oni koji se bave prodajom. Već sam ranije pisao kako izvršiti popis osnovnih sredstava. Popis robe se vrši na sličan način, s tim što ću ovoga puta da pokažem kako se ovo postiže primenom tehnike konsolidacije podataka. Ovu opciju Excel poseduje bar 10 godina unazad pa verujem da će svakom od vas biti od koristi.

Tokovi podataka

Power Query omogućava, bilo da koristite Excel ili Power BI, da se povežete sa brojnim izvorima podataka, izvršite preuzimanje, transformaciju i upotrebite „prečišćene“ podatke radi kreiranja izveštaja. Tom prilikom evidentira se svaki korak u procesu transformacije, a kada osvežite vezu ka izvoru koraci se ponove zadatim redosledom i dobijete tabele identične strukture. Šta nam novo donose tokovi podataka?

Razlike među distribucijama

Često je na visual-ima moguće uočiti jednu ili više tačaka koje odskaču od normalne raspodele serija. Od skoro je Power BI Desktop dobio opciju Analyze (u momentu objavljivanja ovog teksta još uvek je u eksperimentalnoj verziji) koja omogućava uvid u to šta se dešava sa podacima, poređenjem udela ili apsolutnih vrednosti serija.

Detektovanje anomalija

Ako analiziramo grafikone često na njima možemo uočiti tačke sa poremećajima. To mogu biti npr. dani kada su se dogodile neočekivane vrednosti prodaje, sasvim suprotne planiranom trendu. Power BI Desktop, u odeljku Analytics za visual-e, dobio je opciju Find Anomalies pomoću koje može da pronađe tačke na grafikonu koje su u suprotnošću sa trendovima i ukaže na njih.

Small multiples

Prilikom kreiranja izveštaja često važi ono pravilo da je manje bolje. Odnosno, umesto da sve prikažete pomoću jednog visual-a često je bolja taktika da kreirate nekoliko manjih pa da, primenom filtera, birate šta će od podataka biti prikazano. Od sada je ovaj postupak dodatno uprošćen uvođenjem opcije Small Multiples. Ona omogućava da jedan grafikon razdvojite na više manjih na osnovu zadate dimenzije.