Bojenje sadržaja

Boje nam pomažu da naglasimo sadržaje unutar radnog lista, a VBA omogućava da to učinite i kroz programski kod. Možete da menjate boje fonta, pozadine ili okvira ćelije. To je moguće učiniti na više načina: navođenjem VBA konstante koja predstavlja boju, upisivanjem koda boje ili specifikacijom RGB kombinacije boje pomoću istoimene funkcije…

Promena boje se vrši nad selekcijom, stoga je najpre potrebno da izaberemo ćeliju ili grupu ćelija čije atribute želimo da promenimo. Zatim, uz pomoć oznake selekcije, navodimo objekat koji predstavlja ono što želimo da obojimo. Interior označava pozadinu ćelije, Font njen sadržaj, a Border okvir. Na kraju pomoću svojstva Color ili ColorIndex možemo da dodelimo vrednost boje.

Na primer, ako želimo da obojimo pozadinu ćelije D5 to možemo da učinimo na jedan od tri navedena načina:

VBAProject.Sheet1.Range(„D1“).Interior.Color = vbBlue
VBAProject.Sheet1.Range(„D1“).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
VBAProject.Sheet1.Range(„D1“).Interior.ColorIndex = 5

Boju navodimo označavanjem VBA konstante, npr: vbBlack, vbWhite, vbBlue… Takođe, to možemo da učinimo navođenjem njene RGB vrednosti, uz pomoć istoimene funkcije. Možda je najlakši način da nešto obojimo navođenjem koda boje, a kodove možete da saznate pisanjem jednog jednostavnog VBA programa:

Sub Boje()

Dim i As Integer

VBAProject.Sheet1.Cells(1, 1) = „KOD“
VBAProject.Sheet1.Cells(1, 2) = „BOJA“

For i = 1 To 50

VBAProject.Sheet1.Cells(i + 1, 1).Select
VBAProject.Sheet1.Cells(i + 1, 1) = i
VBAProject.Sheet1.Cells(i + 1, 2).Select
Selection.Interior.ColorIndex = i

Next i

End Sub