Bullet grafikon

Bullet je vrsta Column ili Bar grafikona kod koga serije prikazujemo jednu iznad druge, a kasnije u podešavanjima njihovog prikaza određujemo način preklapanja serija. Ovo je jednostavan grafikon koji je pogodan za poređenje jedne veće i jedne manje veličinje, npr. planiranih i ostvarenih vrednosti prodaje. Kako se kreira ovaj grafikon saznaćete u sledećem „receptu“…

Pođimo od jednostavne tabele u okviru koje se vide planirane i ostvarene vrednosti prodaje prema strateškim poslovnim jedinicama u okviru jedne korporacije.

Kreiraćemo najpre Clustered Bullet grafikon i formatirati ga prema nahođenju. Zatim, izabrati prvu seriju (Planirano), pa iz kontekstnog menija, pokrenuti opciju Format Data Series. U panelu za podešavanje osobina serija parametar Series Overlap postaviti na 100%, a Gap Width na 30%. Zatim ponoviti podešavanja druge serije podataka (Ostvareno), odrediti da se ovi podaci prikazuju na sekundardnoj osi, a zatim podesiti Gap Width na 80%. Podesiti da se serija Planirano prikazuje svetlo plavom bojom, a Ostvareno tamno plavom bojom. Postaviti da ose budu jednake razmere, a zatim ukloniti prikaz sekundardne ose. Dobijeni grafikon je Bullet chart.