Povezivanje sa bazom podataka

Excel je softver sa puno mogućnosti, ali možda je njegova najbolja primena analiza podataka. A da bi smo imali šta da analiziramo, moramo nekako da se povežemo sa izvorom podataka. U slučaju da u svakodnevnom poslovanju koristimo neki od poslovnih softvera novije generacije, zasnovan na relacionoj bazi, možemo da se povežemo sa bazom i sadržaj nekog pogleda ili tabele iščitamo u radni list.

Upotreba makroa

Makroi predstavljaju kratke programe koje korisnik ne piše, već se automatski generišu od strane Excel-a. Njihova uloga je automatizacija često korišćenih postupaka, a ambiciozniji korisnici mogu da ih upotrebe i za razvoj aplikacija uz pomoć moćnog programskog jezika VBA (Visual Basic for Applications). Na taj način gotovo da nema stvari koja se ne može uraditi u Excel-u, pa on prestaje da bude samo izveštajna već se može iskoristiti i kao razvojna platforma.

Uvoz tabele sa Interneta

Uvoz tabele sa Interneta je korisna Excel opcija koja je došla u pogrešno vreme. Nekada, kada su veb dizajneri pravili stranice uz upotrebu TABLE strukture, tabelarni podaci su se nalazili u tabelama (gde i treba da budu). Danas se promenio pristup izrade Internet prezentacija, pa se u najvećoj meri koriste DIV oznake za prikaz tabelarnih podataka koje, iz nekog razloga, Excel ne može baš najbolje da prepozna. Otuda ova opcija ima ograničenu mogućnost primene.

Uvoz teksta

Iako je Excel najbolji softver za rad sa tabelama njih često kreiramo i u drugim softverima. Takođe, tabele se često koriste radi razmene podataka, kada se oni izvoze kao tabela u tekstualnu datoteku sa ekstenzijom CSV (Comma Separated Values). U ovoj datoteci svaki red tabele je poseban red u tekstu, a vrednosti koje se nalaze u kolonama razdvojene su zarezima (odatle i naziv). U tekstu koji sledi pokazaćemo kako preuzeti tekst iz jedne takve datoteke…

Provera unetih vrednosti

Prilikom unosa parametara nekog proračuna korisno je kada možemo da proverimo da li su unete ispravne vrednosti. Ovaj vid kontrole služi za proveru da li je unet dobar tip podataka, da li se vrednosti nalaze u referentnom opsegu, a može i da se iskoristi kao pomoć prilikom unosa podataka u tabelu. Na ovaj način, Excel može da se iskoristi i kao alat za popunjavanje anketa sa unapred ponuđenim odgovorima.