Uslovna agregacija podataka

Združivanje (agregacija) podataka predstavlja matematičku operaciju (sumu, uprosečavanje, prebrajanje) koju obavljamo nad nizom podataka. Uslovno združivanje, kao što mu ime kaže, predstavlja združivanje podataka ukoliko je ispunjen neki uslov, a upotrebom ovih matematičkih funkcija olakšava se pravljenje sumarnih izveštaja. U ovom tekstu biće reč o jednouslovnom združivanju podataka.

Ispitivanje sadržaja ćelije

Postoji nekoliko funkcija u Excel-u koje doslovce služe za pronalaženje ćelije u vremenu i prostoru. One mogu da se iskoriste da se prepoznaju red i kolona u kojoj se ćelija nalazi, prebroje redovi ili kolone, odredi tip vrednosti koju ćelija sadrži… Same po sebi, ove funkcije se retko koriste. U kombinaciji sa drugim funkcijama, pri uslovnom formatiranju, a posebno kada vršimo proveru unesenih vrednosti mogu da budu nezamenjive.

Funkcije za ispitivanje grešaka

Greške se dešavaju i to je neminovnost! Kada unapred znamo da postoji velika verovatnoća da se one dese možemo da iskoristimo funkcije za ispitivanje grešaka. One mogu da otkriju da li je do greške došlo, da vrate njen kod, kao i da umesto greške prikažu neku alternativnu vrednost. To može biti, na primer, obaveštenje u vezi predefinisanog teksta o grešci ili prazna ćelija, ukoliko želimo da ignorišemo grešku…

Ispitivanje uslova

Ispitivanje uslova vrši se kako bi smo, u zavisnosti od njegove ispunjenosti, dobili različite rezultate. To mogu biti neke konkretne vrednosti ali najčešće, u zavisnosti od ispunjenosti uslova, zadajemo drugačije formule za izračunavanje. Moguće je kreirati višestruke uslove (višestruko grananje) ili kao uslov zadati indeks koji određuje koji će se izraz izračunavati. U tekstu koji sledi detaljno će biti opisane logičke funkcije za ispitivanje uslova.

Rangovi

Jedna od prvih stvari koje ste naučili u Excel-u su bile funkcije za određivanje maksimuma (MAX) i minimuma (MIN) skupa podataka. Takođe, sortiranjem skupa može se lako utvrditi poredak njegovih članova, od najmanjeg ka najvećem ili u obrnutom smeru. Ali, pošto nije zgodno da ručno brojimo poredak članova, možemo da iskoristimo neku od Excel funkcija za utrvrđivanje rangova.