DAX, osnovni pojmovi

DAX (Data Analysis Expressions) je jezik koji se koristi za kreiranje izraza (formula) radi pravljenja izveštajnih dimenzija koje se koriste u PowerPivot tabelama. Isti izrazi mogu da se koriste i za tabularni model u okviru rešenja MS SQL Server Analysis Services. Veliki broj DAX funkcija ima istu sintaksu kao Excel funkcije, dok neke druge mogu da rade sa relacionim podacima i vrše dinamičku agregaciju podataka, njihovo filtriranje itd.

Skupovi podataka za izveštavanje

Power Pivot poseduje funkcionalnost koja nudi mogućnost izbora skupa podataka koji će se koristiti za pravljenje izveštaja. Pod skupom podrazumevamo proizvoljno izabrane podatke koje iz nekog razloga hoćemo da pratimo, a želimo da ih sačuvamo i po potrebi sve zajedno dodamo u tabelu. Jedanput kreirani skupovi vide se kao sve druge izveštajne dimenzije, a njihovim uključivanjem ili isključivanjem utičemo na kontest prikaza podataka.

Hijerarhija izveštajnih dimenzija

Kada koristimo Pivot tabele za pravljenje izveštaja često se dešava da upotrebimo dve ili više izveštajnih dimenzija koje, hijerarhijski uređene, daju uvid u informacije. Ako se ovako nešto često ponavlja možemo da iskoristimo specifičnu funkcionalnost PowerPivot-a: Hijerarhije. One predstavljaju imenovani skup hijerarhijski uređenih dimenzija, a više o njihovom pravljenju i upotrebi možete da saznate u tekstu koji sledi.

Power Pivot

Power Pivot je interaktivni tabelarni izveštaj, sličan Pivot tabeli, od koje se razlikuje po tome što je zasnovan na podacima koji se nalaze u Modelu. Može da barata sa velikom količinom podataka koji se raspakuju prema potrebi, kada želimo da ih prikažemo, čime se štedi prostor u memoriji. Poseduje još nekoliko specifičnih opcija, kao što su hijerarhije ili skupovi podataka, na osnovu kojih može da se upotrebi za pravljenje kompleksnih izveštaja.

Model i veza ka bazi podataka

U nekom od ranijih tekstova bilo je reč o tome kako se Excel povezuje sa bazom podataka. Na sličan način kreira se veza i u Modelu, a razlika je u tome što se nakon uvoza ovi podaci kompresuju, a dekompresuju se samo kada se koriste u izveštaju, čime se značajno štedi memorija i omogućava rad sa velikom količinom podataka. Može se kreirati veza ka jednoj tabeli, više tabela ili ka skupu podataka do koga dolazimo pokretanjem SQL upita.