Inicijalizacija forme

Pre nego što počnemo da koristimo forme potrebno ih je inicijalizovati. To znači dodavanje skupa vrednosti u kontrole i postavljanje podrazumevanih vrednosti. Inicijalizacija vrednosti se vrši u potprogramu iz koga pokrećemo metod Form.Show za prikaz forme. Nakon što se ona otvori korisnik će moći da unosi željene vrednosti a, što je najvažnije, moći će da vrši izbor vrednosti u, za to predviđenim, poljima umesto uvek da ih unosi.

Forme

Forme (Maske) su grafički objekti koji su dizajnirani od strane projektanta, a na njih se postavljaju raznolike kontrole radi olakšanog unosa podataka. To mogu da budu: polje za unos teksta, izborna polja, polja višestrukog izbora, padajuće liste, kombinovane liste itd. Dodavanjem kontroli na masku stvaraju se preduslovi za preuzimanje vrednosti, a nakon predviđene akcije i njihovo čuvanje na zadatoj lokaciji u radnom listu.

VBA objekti

VBA pomoću objekata kontroliše ponašanje Excel-a, pa ako želite da ovladate ovim programskim jezikom i iskoristite ga na najbolji način potrebno je da se dobro upoznate sa objektima i kolekcijama, kao i sa njihovim svojstvima i metodama. U ovom tekstu ću vas upoznati sa najčešće korišćenim Excel objektima: Application, Workbooks, Worksheets, Cells… U nekim narednim tekstovima detaljnije ćemo se baviti svakim od njih.

Objekti

Excel poseduje veliki broj objekata, a VBA nam omogućava da ih kreiramo i manipulišemo njima. Promenljivu možemo da deklarišemo kao objekat navođenjem imena i naziva objekta kao tipa. Zatim pomoću komande Set vršimo dodelu objekta promenljivoj. Kada smo ovo obavili možemo da menjamo njegova svojstva ili da pokrećemo metode- potprograme koji omogućavaju dalju manipulaciju objektima.

With struktura

Kada deklarišemo promenljivu kao objekat ili sopstveni tip podataka njenim članovima možemo da pristupimo na više načina. Po mišljenju mnogih, lakši način je da individualna polja „uokvirimo“ pomoću With strukture. Umesto da naziv promenljive i polja razdvajamo tačkama ona nam omogućava da definišemo blok naredbi, unesemo vrednosti navođenjem imena polja, a da zatim zatvorimo blok čime se završava proces dodele vrednosti.