Da li zadržati proizvod?

U ekonomiji se često postavlja pitanje: da li napustiti ili zadržati proizvod? Odgovor na ovu dilemu često je teško pronaći, ali analizom skraćenih bilansa uspeha možemo da dođemo do kvantitativnih podataka koji mogu da nam olakšaju donošenje ovakve odluke. Ovo je ujedno i prigodan način da primenimo metodu scenarija pomoću koje možemo da izračunamo alternative u zavisnosti od preduzetih koraka.

U našem jednostavnom primeru kompanija „PASSION“ proizvodi tri vrste čokolade: mlečnu, sa lešnicima i sa bademima. Najbolje se prodaje čokolada sa lešnicima, a najveća dobit se ostvaruje od mlečne čokolade. Menadžment bi hteo da sazna: koliko će se smanjiti dobit ako se ukine proizvodnja neke od ove tri čokolade? Ukidanje proizvodnje podrazumeva da nestaju prihodi od prodaje i varijabilni troškovi, a ostaju fiksni troškovi.

Hajde da napravimo tri scenarija. Izabraćemo Data traku alata, meni What-If Analysis, a zatim opciju Scenario Manager. Otvoriće se istoimeni prozor, a klikom na Add pokrećemo kreiranje prvog scenarija. U prozor koji se otvorio upisaćemo naziv scenarija (S1), kratak opis i označićemo da scenario menja ćelije gde su navedeni prihodi i varijabilni troškovi prvog proizvoda. U sledećem koraku naznačićemo da scenario ovim ćelijama dodeljuje vrednost 0. Na sličan način, kreiraćemo i scenarija S2 i S3 kojima se simulira prestanak proizvodnje drugog i trećeg proizvoda.

Radi lakše analize, dodaćemo još jednu formulu ispod tabele u kojoj se ukupan profit deli sa vrednošću 88.000€, što je iznos tekućeg profita. Pokrenućemo najpre scenario 1, pa scenario 2, pa scenario 3 (nakon pokretanja svakog od njih treba da kliknemo na UNDO kako bi smo se vratili na originalne vrednosti). Ovo je moglo da se uradi i elegantnije tako što bi smo napravili i nulti scenario koji vraća početne vrednosti u tabeli, ali ovaj put je ovo preskočeno.

Koje smo rezultate dobili? Ukidanjem prvog proizvoda profit pada na 13% od početnog profita, ukidanjem drugog pada na 15%, a ukidanjem trećeg na 26%. Po dobijenoj logici najviše se isplati ukinuti treći proizvod, ali možda je najbolje rešenje za sada zadržati sva tri proizvoda i probati smanjiti troškove. Primetno je da treći proizvod ima više fiksne troškove u odnosu na ostala dva, trebalo bi ih preispitati i videti da li mogu ovde da se postignu neke uštede.