Detektovanje anomalija

Ako analiziramo grafikone često na njima možemo uočiti tačke sa poremećajima. To mogu biti npr. dani kada su se dogodile neočekivane vrednosti prodaje, sasvim suprotne planiranom trendu. Power BI Desktop, u odeljku Analytics za visual-e, dobio je opciju Find Anomalies pomoću koje može da pronađe tačke na grafikonu koje su u suprotnošću sa trendovima i ukaže na njih.

Kreirali smo jednostavan grafikon u kome pratimo prodate količine prema datumima. Ako uđete u Analytics meni možete lako da pronađete podmeni Find Anomalies. Klikom na Add analizirate poremećaje- anomalije. U slajderu Sensitivity podešava se osetljivost algoritma. Ovde postoji više opcija za fino podešavanje. Pored osetljivosti možete da podesite oblik koji ukazuje na anomaliju, njegovu boju, stil, providnost… Kada jedanput postavite parametre Power BI kreće sa analizom tabela u modelu podataka u potrazi za objašnjenjima i prikazuje uočene anomalije na grafikonu. U polje Explain By moguće je dodati još neku izveštajnu dimenziju pomoću koje se vrše dodatne analize.