Formatiranje sadržaja ćelije

Pored sadržaja, svaku ćeliju karakteriše i format koji ima za cilj da istakne neke njene osobine. Na primer, zaglavlje tabele bi trebalo da bude na neki način naglašeno, bilo drugačijim fontom, stilom fonta ili drugačijom bojom pozadine; redovi bi takođe mogli da budu obojeni različitim bojama, radi bolje uočljivosti; brojevi bi mogli da imaju određeni broj decimala… U tekstu koji sledi opisaćemo načine za formatiranje sadržaja ćelije.

Format ćelije čine:

  • Način prikaza sadržaja ćelije (broja, teksta, datuma, vremena itd.)
  • Poravnanje i pozicija sadržaja ćelije
  • Font sadržaja ćelije: vrsta, boja, stil, veličina itd.
  • Okvir ćelije ili grupe ćelija
  • Boja i tekstura ćelije ili grupe ćelija
  • Parametri u vezi prikaza i bezbednosti

Format ćelije možemo da promenimo ukoliko odaberemo jednu ili više ćelija, a zatim kliknemo na neku od prečica koje se nalaze u opcijama Home trake alata. Ili, ako želimo da budemo brži, ovo možemo da postignemo i pritiskom kombinacije tastera CTRL+1. Nakon ove akcije otvoriće se poznati Format Cells dijalog prozor.

00003-1Prvo što formatiramo u ćeliji je način prikaza sadržaja (Number). Ova kartica sadrži grupu opcija koje određuju da li je sadržaj ćelije opšti tip broja (General), decimalan broj (Number), valuta (Currency), broj u računovodstvenom zapisu (Accounting), datum (Date), vreme (Time), procenat (Percentage), razlomak (Fraction), broj u eksponencijalnom zapisu (Scientific), tekst (Text), specijalan zapis broja (Special) ili zapis podešen od strane korisnika (Custom). Kada je reč o zapisu brojeva većina navedenih opcija sadrži mogućnost određivanja broja decimala, izbor prikaza znaka za odvajanje hiljada, a neke od njih nude i izbor valute koja će biti prikazana pored broja. Važno je znati da način prikaza brojeva, datuma i vremena zavisi i od regionalnih podešavanja Windows operativnog sistema. Obavezno obratite pažnju na podešavanja načina zapisa decimalnog zareza i tačke.

Druga grupa opcija (Alignment) sadrži opcije za podešavanje poravnanja sadržaja u odnosu na dužinu i širinu ćelije. Po širini, sadržaj može biti poravnat na levo, na desno, centriran ili poravnat sa obe strane (justified). Po visini tekst može biti poravnat ka vrhu, ka dnu ili ka sredini ćelije. U ponudi su još neki vidovi poravnanja, ali oni se dosta retko koriste tako da ovom prilikom o njima neće biti reči. Takođe, važno je napomenuti i opciju spajanja ćelija (merge) i opciju aktiviranja preloma reči (wrap text). Prva opcija omogućava da, nakon izbora više ćelija, njenim aktiviranjem te ćelije spojimo u jednu. Upotrebom iste opcije možemo razdvojiti više, prethodno spojenih, ćelija. Druga opcija služi za podešavanje automatskog prelamanja teksta. Ako je ona odabrana tekst duži od širine kolone automatski će se prebaciti u sledeći red.

Treća grupa opcija (Font) odnosi se na izbor tipa, stila, veličine i boje slova- fonta. Takođe, moguće je i primeniti efekte za precrtavanje slova (striketrough), pisanje slova u eksponentu (superscript) ili indeksu (subscript). Važno je napomenuti da se stil slova može odnositi i na deo sadržaja ćelije. Na primer, ako u ćeliji postoji neka reč moguće je označiti, a zatim promeniti boju fonta samo prvog slova te reči. Prilikom formatiranja stila slova mogu da se iskoriste i univerzalne prečice: CTRL+B (Bold) za prikaz zadebljanih slova, CTRL+I (Italic) za prikaz slova kurzivom i CTRL+U (Underlined) za podvučena slova. Takođe, u ovu svrhu mogu se iskoristiti i kombinacije tastera CTRL+1, CTRL+2 ili CTRL+3, respektivno.

Četrvrta grupa opcija, u zavisnosti od selekcije, određuje okvir ćelije ili grupe ćelija (Border). Za zadati izbor može se odrediti tip okvira, stil i boja. Peta grupa opcija (Fill) omogućava podešavanje boje pozadine ćelije ili stila popunjavanja pozadine ćelije. Poslednja grupa opcija (Protection) odnosi se zaštitu sadržaja, o čemu će biti reči u jednom od narednih tekstova.