Formule i veze između njih

Izveštaji koje analiziramo se često sastoje od velikog broja međusobno povezanih formula. Tada je zgodno, na trenutak, umesto izraza prikazati formule. Takođe, može biti od koristi da pogledamo „prethodnike“ neke formule (ćelije na osnovu kojih je nastala), kao i njene „sledbenike“ (vrednosti na čiji rezultat ona utiče). Svrha ovih postupaka je lakše uočavanje grešaka u proračunu, odnosno logike koja je do njih dovela.

Prethodnike (Precedents) i sledbenike (Dependents) tražimo pomoću opcija koje se nalaze na na Formulas traci alata. Ako odaberemo ćeliju koja je rezultat višestrukih operacija, npr. konačna suma, klikom na tu ćeliju, a zatim izborom opcije Trace Precedents biće označene ćelije, kao i strelice ka ćelijama na osnovu kojih je ta suma nastala. Ukoliko dva puta kliknemo na Trace Precedents biće označene sve ćelije, kao i strelice ka njima, koje su prethodile proračunu konačne sume. Slično tome, ako kliknemo na neku međusumu od koje zavisi glavna suma, a zatim odaberemo opciju Trace Dependents, biće označene jedna ili više ćelija čiji rezultat od nje zavisi. Takođe, biće prikazane i strelice ka njima.

00042-1

Označavanje i strelice se uklanjaju pomoću opcije Remove Arrows. Izborom ove opcije otavara se meni u kome možemo da izaberemo da li ćemo da uklonimo sve strelice, samo sledbenike ili samo prethodnike.

Klikom na opciju Show Formulas biće prikazane sve formule u radnom listu. Ova opcija se koristi za potrebe analize ili štampanja sadržaja radnog lista sa formulama.