Funkcija RANDARRAY

U jednom od prethodnih “recepata” bilo je reči o slučajno izabranim brojevima tj. o primeni funkcije RANDBETWEEN. Funkcija RANDARRAY radi na sličan način s tim što, za razliku od prethodno pomenute, ona generiše slučajan niz brojeva ili matricu na osnovu, prethodno zadatih, pravila. I ovo je jedna od novih funkcija koja je od skoro raspoloživa Office 365 pretplatnicima. Hajde da vidimo kako se ona koristi!

Sintaksa ove funkcije je jednostavna:

RANDARRAY ([<redovi>];[<kolone>];[<minimum>];[<maksimum>];[<ceo broj>])

A ovo predstavljaju argumenti:

  • redovi – broj redova koji se generiše
  • kolone– broj kolona koje se generišu
  • minimum, maksimum– minimalna i maksimalna vrednost. Podrazumevani minimum je 0, a maksimum 1
  • ceo broj– ako argument ima vrednost TRUE onda funkcija generiše cele brojeve. Podrazumevana vrednost je FALSE

Ako npr. napišemo formulu:

=RANDARRAY(5;10)

ova funkcija će, na slučajan način, generisati matricu brojeva između 0 i 1 visine 5 redova i širine 10 kolona. ako bismo formulu dopunili na sledeći način:

=RANDARRAY(5;10;10;20)

dobićemo matricu dimenzija 5×10 slučajno izabranih decimalnih brojeva između 10 i 20. Ako dodamo poslednji parametar i zadamo mu vrednost TRUE doći će do slučajnog generisanja celih brojeva između 10 i 20:

=RANDARRAY(5;10;10;20;TRUE)

Ovu funkciju možete da iskoristite za lako generisanje test podataka.