Funkcija UNIQUE

Ponekad se dogodi da u koloni imate vrednosti koje se ponavljaju, a želite da izdvojite samo njihove jedinstvene instance. Za to se koristi opcija Remove Duplicates, a od skoro je dostupna i funkcija UNIQUE. Ona generiše dinamički niz sa jedinstvenim vrednostima bez obzira na to da li se radi o tekstu, brojevima, datumima…

Sintaksa funkcije UNIQUE je:

UNIQUE (<opseg>;[<kolona>];[<jedinstveno ponavljanje>])

gde opseg predstavlja oblast iz koje preuzimamo vrednosti. Opcioni argument kolona koristi se kada se podaci, umesto u redovima, evidentiraju po kolonama. Podrazumevana vrednost je FALSE, a ako se podaci nalaze u kolonama potrebno je zadati vrednost TRUE. Poslednji, takođe opcioni, argument koristi se ako želimo da funkcija vraća vrednosti koje se ponavljaju samo jednom (TRUE), dok se podrazumeva da se prikazuju sve vrednosti (FALSE).

Ako unesemo formulu:

=UNIQUE(A1:A10)

kao rezultat se dobijaju tri jedinstvene zemlje izdvojene iz liste u koloni A.

Da su se podaci, nekim slučajem, nalazili u redovima napisali bismo formulu:

=UNIQUE(A1:J1;TRUE)

Ako želimo da izdvojimo jedinstvena ponavljanja za dve kolone potrebno je da treći parametar zadamo kao FALSE. Na primer:

=UNIQUE(A1:B10;;FALSE)