Funkcija YEARFRAC

Ova funkcija, za zadati početni i krajnji datum, izračunava koliko je vremena proteklo u godinama, a kao rezultat vraća decimalan broj. Ona se može iskoristiti za obračunavanje godišnje kamate, diskontovanje sredstava i u drugim slučajevima kada je potrebno da se zna koliko je godina prošlo. U tekstu koji sledi, kroz jednostavan primer, upoznaćete se sa ovom funkcijom.

Sintaksa funkcije YEARFRAC je sledeća:

YEARFRAC (<početni datum>;<krajnji datum>;[<osnova>])

Prva dva argumenta su početni i krajnji datum, a poslednji je osnova na osnovu koje zadajemo način kako se obračunava period od godinu dana. Poslednji parametar nije obavezan.

Znači, ako u okviru ove funkcije zadamo 1.1.2022. kao početni datum a datum ove objave, izračunat pomoću funkcije TODAY(), kao krajnji datum videćemo da je proteklo 1,53 godine.