Generisanje šifara

Česta praksa u domaćim maloprodajnim objektima je da se veći broj artikala vode pod jednom šifrom. Ustvari, u pitanju je jedan artikal ali se ne vodi računa o njegovim dodatnim atributima kao što su: boja, veličina, dezen, sezona… Posledično, zalihe su netačne. Kako oformiti šifre artikala na takav način da se, u okviru same šifre, uzmu u obzir svi njegovi atributi? Upotrebićemo permutacije!

Hajde da pomoću permutacija generišemo šifre za majice različitih boja i veličina. Počećemo od dve tabele u kojima se nalaze oznake boja i veličina, a za generisanje permutacija potrebno je iskoristiti funkciju MAKEARRAY. Napišimo formulu:

=MAKEARRAY(COUNTA(A:A)-1;COUNTA(C:C)-1;LAMBDA(a;b;CONCAT(a;b)))

Formula broji sadržaj kolona u kojima se nalaze šifre boja i veličina, pa ovaj podatak prosleđuje funkciji. Broj smo umanjili za jedan kako bismo zanemarili zaglavlje svake od kolona. Rezultat navedene formule je tabela sa svim permutacijama boja i veličina.

Sledeći korak je da matricu transformišemo u kolonu. Ovo ćemo postići pomoću formule:

=OFFSET($F$2:$H$5;MOD(ROW()-ROW($F$2);ROWS($F$2#));
TRUNC((ROW()-ROW($F$2))/ROWS($F$2:$H$5));1;1)

Nakon što smo uneli formulu iskopiraćemo je u onoliko ćelija koliko elemenata matrica sadrži. Ovu kolonu ćemo da iskoristimo za šifre artikala. Zatim je potrebno napisati formulu za generisanje naziva:

=“MAJICA “ & VLOOKUP(VALUE(MID(J2;1;1));$A$2:$B$5;2;FALSE)
& „, “ & VLOOKUP(VALUE(MID(J2;2;1));$C$2:$D$4;2;FALSE)

Rezultat je tabela sa šiframa i nazivima majica. Ovako generisana tabela se lako može preuzeti u ERP, WMS ili drugi poslovni informacioni sistem radi evidentiranja artikala na osnovu kojih pratimo zalihe.