Grupe kalulacija

Grupe kalkulacija (Calculation groups) je nova opcija u okviru Power BI Desktop aplikacije pomoću koje možemo da implementiramo DAX grupe kalkulacija u okviru modela podataka. One služe da pojednostavimo kalkulacije kada koristimo slične DAX izraze, kod kojih varira samo promenljiva (izraz) koja se u njima pojavljuje.  Njihovim dodavanjem vrši se automatski optimizacija modela uklanjanjem implicitnih mera.

Da biste mogli da koristite ovu opciju treba najpre da je uključite u podešavanjima, u okviru sekcije Preview Features, a zatim da ponovo pokrenete Power BI Desktop.

Polazimo od modela koji se sastoji iz tabela Items i Transactions kojoj smo dodali Calendar tabelu i povezali je sa transakcijama. Najpre, u tabeli Transactions, kreraćemo sledeće mere:

SalesRevenue = SUMX(Transactions,Transactions[QTY]*RELATED(Items[SPC]))
COGS = SUMX(Transactions,Transactions[QTY]*RELATED(Items[PPC]))
GrossMargin = Transactions[SalesRevenue]-Transactions[COGS]

U Calendar tabeli dodaćemo dve izračunate kolone Year i Month koje računaju godinu i mesec datumske kolone.

Da biste kreirali novu grupu kalkulacija prvo izaberite Model view. U okviru Home ribona kliknite na dugme Calculation Group. Pojaviće se poruka da će biti onemogućene implicitne mere. Klikom na Yes potvrdite akciju. Grupa kalkulacija pojaviće se u Model Explorer-u.

Grupa kalkulacija (Calculation Group) sastoji se iz više izračunatih elemenata (Calculation Items). Deklarisaćemo sledeće izračunate elemente:

SALES CY = SELECTEDMEASURE()
SALES PY = CALCULATE(SELECTEDMEASURE(),SAMEPERIODLASTYEAR(‘Calendar'[Date]))

Promenićemo ime grupe kalkulacija u CG. Sada možemo da napravimo vizualizaciju u okviru koje ćemo je upotrebiti. Dodajmo Matrix visual, a zatim u njegove redove dve izračunate kolone Year i Month koje prikazuju godinu i mesec datuma u Calendar tabeli. U kolone dodajmo CG, a u polje Values meru za koju želimo da izvršimo izračunavanje. U ovom primeru to je Sales Revenue.

Sada, prostom zamenom mere u polju Values, možemo lako da prikažemo tekuću prodaju i prodaju u istom periodu prethodne godine za svaku od malopre kreiranih mera.