Hajde da računamo

Pored osnovnih operatora za sabiranje (+), oduzimanje (-), množenje (*) i deljenje (/) Excel sadrži još pregršt funkcija koje možemo da iskoristimo za obavljanje različitih matematičkih operacija. Takođe, tu su i funkcije za računanje apsolutne vrednosti, vraćanje znaka i još neke funkcije koje mogu da budu od značaja, na primer radi formiranja uslova kod uslovnog formatiranja kada želimo da različitim bojama obojimo svaki drugi red…

Za deljenje dva broja koristi se operator (/), međutim ponekad nam je potrebno da znamo ostatak pri celobrojnom deljenju dva broja. U tu svrhu koristi se funkcija MOD, čija je sintaksa:

MOD (<deljenik>, <delilac>)

Ako, na primer, želimo da znamo ostatak celobrojnog deljenja 5 i 3 upotrebićemo formulu:

=MOD(3,2)

Rezultat matematičke operacije je broj 1. Ako kao prvi argument navedemo oznaku reda neke ćelije, rezultat će uvek da bude 0 ili 1, što se može iskoristiti radi postavljanja uslova prilikom uslovnog formatiranja. Formula bi tada bila, na primer:

=MOD(ROW(A1),2)

Za dobijanje stepena određenog broja koristi se funkcija POWER. Njena sintaksa je:

POWER (<broj>, <stepen>)

pa ako upotrebimo formulu:

=POWER(3,2)

kao rezultat dobićemo broj 9.

Za dobijanje kvadratnog korena nekog broja koristi se funkcija SQRT, koja ima samo jedan argument, a to je broj čiji koren želimo da izračunamo. Njena sintaksa je:

SQRT (<broj>)

Za dobijanje apsolutne vrednosti broja koristimo funkciju ABS, a za dobijanje znaka broja funkciju SIGN. Njihove sintakse su:

ABS (<broj>)

SIGN (<broj>)

Funkcija ABS vraća pozitivnu vrednost zadatog broja. Funkcija SIGN vraća +1, ako je argument pozitivan broj, ili -1 ako je argument negativan broj. Odnosno, vraća nulu ako je vrednost argumenta nula.

Za dobijanje broja Pi koristi se istoimena funkcija bez argumenata:

PI()

00047-1