Hijerarhija zaposlenih

Bilo da koristimo Excel BI ili Power BI model podataka hijerarhiju zaposlenih možemo da kreiramo ručno ili uz pomoć pojedinih DAX funkcija. U ovom tekstu saznaćete kako da iskoristite dve ovakve funkcije: PATH i PATHITEM. Pomoću njih moguće je kreirati izračunate kolone koje prikazuju na kom se hijerarhijskom nivou nalazi svako od zaposlenih unutar kompanije.

Polazimo od jedne jednostavne tabele koja se sastoji iz šifre zaposlenog, imena i prezimena i šifre menadžera. Prva i treća kolona treba da budu istog tipa. Pretvorićemo je u strukturiranu tabelu a zatim, klikom na ikonicu Add to Data Model, dodati je u model podataka.

Najpre je potrebno da kreiramo izračunatu kolonu koja prikazuje hijerarhiju. U ovu svrhu iskoristićemo formulu u okviru koje se nalazi funkcija PATH:

=PATH([ID];[NADREĐENI])

Funkcija PATH ima dva argumenta. Prvi je šifra radnika, a drugi šifra nadređenog radnika. Umesto radnika mogli smo da definišemo hijerarhiju podređenih/nadređenih organizacionih jedinica, proizvoda, usluga… U našem primeru, formula će vratiti stazu koja prikazuje na kom hijerarhijskom nivou se nalazi zaposleni i ko su mu sve nadređeni.

Ako želimo konkretno da saznamo pripadnost pojedinom nivou hijerarhije napisaćemo formulu:

=PATHITEM([HIJERARHIJA];1;1)

Ova funkcija ima tri argumenta. Prvi je, malopre kreirana, staza. Drugi argument je broj koji označava hijerarhijski nivo, a treći je parametar koji ukazuje da li rezultat u koloni treba da bude tekst ili broj. Nakon što kreiramo ovu formulu za svaki od nivoa moći ćemo da imamo jasan uvid ko od zaposlenih pripada kom nivou hijerarhije.