Interaktivni filteri

Filtriranje Pivot tabela može da se vrši i uz pomoć interaktivnih filtera, a to su: klizači-slajseri (Slicers) i vremenski okvir (Timeline). U pitanju su grafički objekti koji se mogu koristiti, kako sa Pivot tabelama, tako i sa strukturiranim tabelama. Slajseri se prave na osnovu zadate dimenzije izveštavanja, a mogu biti međusobno i povezani, prema principu podređenih i nadređenih. Timeline filteri se prave isključivo na osnovu vremenskih dimenzija izveštavanja.

Klizače možemo da ubacimo na više načina: sa Insert trake alata, sa Analyze trake alata ili pomoću kontekstnog menija, desnim klikom na neku od dimenzija izveštavanja pogodnih za pravljenje filtera. Dodaju se klikom na istoimenu opciju (Slicers), a nakon njenog pokretanja otvoriće se Insert Slicer dijalog prozor na kome treba odabrati dimenziju izveštavanja na osnovu koje želimo da filtriramo Pivot tabelu pomoću slajsera. Nakon izbora dimenzije, pojaviće se na radnom listu.

Klikom na slajser vrši se filtriranje tabele, a klikom na ikonicu u njegovom gornjem desnom uglu uklanjaju se filteri. Filtriranje se vrši izborom jedne ili više vrednosti sa slajsera. Ako imamo više slajsera koji su vezani za isti izvor podataka, nakon filtriranja prvog na drugom (podređenom slajseru) biće onemogućen izbor onih opcija za koje ne postoje podaci u izvornoj tabeli.

Pravljenjem slajsera pojaviće se i kontekstna traka alata Options u kojoj se nalaze opcije za podešavanje osobina. Polje Slicer Caption koristi se za davanje imena slajseru, na isti način kao što bi smo dali ime Pivot tabeli. Klikom na Slicer Settings otvoriće se dijalog prozor sa nekoliko opcija za podešavanje njegovih osobina. Klikom na Report Connections možemo da podesimo sa kojim izveštajem je on povezan, na osnovu čega se vrši i međusobno povezivanje više slajsera. Grupa opcija Slicer Styles može da se iskoristi za biranje stila slajsera, a u ponudi su i standardne opcije za rad sa grafičkim objektima pomoću kojih možemo menjati dimenzije, poziciju u odnosu na druge objekte ili vršiti njihovo poravnanje.

Timeline je slajser koji se pravi na osnovu neke vremenske dimenzije. Kreira se na isti način kao klasičan slajser (klikom na odgovarajuću opciju u traci alata Insert ili Analyze), a za njega važe i slična pravila, s tim što u gornjem desnom uglu poseduje dodatni meni pomoću koga je moguće podesiti da li je prikaz u danima (Days), mesecima (Months), kvartalima (Quarters) ili godinama (Years). Takođe, kao kod slajsera i ovde je moguće odabrati više jedinica (dana, meseci, kvartala, godina) ili određeni vremenski interval, čime se vrši automatsko filtriranje tabele.00079-1