Konstante

Malo Excel korisnika koristi formule sa nizovima a verujem da su se barem jedanput našli u situaciji da im trebaju. O njima je bilo reč u jednom od prethodnih “recepata”, a ovde ćete moći da saznate kako da ih upotrebite u kombinaciji sa konstantama. Konstante su vrednosti unutar vitičastih zagrada, međusobno razdvojene zarezom (ili tačka-zarezom), a koristimo ih za aritmetičke operacije u okviru formule sa nizovima.

Pođimo od jednostavne tabele u kojoj su prikazani: šifra, naziv artikla, boja, veličina i stanje na zalihama. Ako na osnovu šifre treba da pronađemo npr. boju, iskoristićemo VLOOKUP formulu u kojoj se referenciramo na kolonu u kojoj su prikazani nazivi boja:

=VLOOKUP($H$1;A2:E11;3)

Ako bismo hteli da pronađemo veličinu poslednji argument bi bio broj 4 itd. Da li je moguće napisati jednu formulu za pronalaženje svih traženih atributa artikla? Da, i u tom slučaju kreiramo formulu sa nizovima, a kao poslednji argument VLOOKUP funkcije iskoristićemo konstante- vrednosti redom nabrojane i uokvirene vitičastim zagradama.

Ako u koloni G navedemo vrednosti: ŠIFRA, NAZIV ARTIKLA, BOJA, VELIČINA i na ZALIHAMA, a u H1 unesemo proizvoljnu šifru, u preostalim ćelijama potrebno je da unesemo formulu:

=VLOOKUP($H$1;A2:E11;{2;3;4;5})

Pre unosa potrebno je selektovati sve četiri ćelije. Unos završavamo, kao kod svih formula sa nizovima, pritiskom na CTRL+SHIFT+ENTER. Excel će automatski pronaći vrednosti preostalih kolona i prikazati ih u tabeli.