Kontrole

Excel omogućava upotrebu kontrola, istih onih elemenata koje možete da pronađete u Windows prozorima, a koji pomažu da označite neku vrednost, izaberete jednu između više ponuđenih, dodate natpis, otvorite običnu ili kombo listu… Dodavanjem kontrola u radni list povećavamo interaktivnost između korisnika i izveštaja. Na ovaj način lako možete da napravite različite upitnike, kao i da rezultate sačuvate u obliku pogodnom za dalju obradu.

Kontrole se nalaze u Developer traci alata. Ako prethodno niste uključili njen prikaz kliknite desnim tasterom miša na File, pa na Customize Ribbon i na kraju je označite kako bi bila vidljiva. Klikom na dugme Insert otvoriće se meni koji nudi dve grupe kontrola: Form Controls i ActiveX Controls. Prve su pogodnije za dodavanje u Excel radni list, a druge kada se pišu programi u VBA jeziku. Ovde ćemo se baviti prvom grupom kontrola.

Prva kontrola koju možemo da izaberemo je Button. Pomoću nje dodajemo dugme kome, odmah u startu, možemo da pridružimo neki makro. Ako kliknemo desnim tasterom miša na dugme otvoriće se kontekstni meni na čijem dnu se nalazi opcija Format Control. Izborom ove opcije otvara se istoimeni prozor u kome možemo da podesimo različite osobine kontrole. Konkretno, kod Button kontrole možemo da podesimo vrstu fonta, boju, veličinu i poravnanje teksta. Takođe, možemo da promenimo i sam tekst. Neke druge kontrole imaju dodatne mogućnosti, o čemu će biti više reči u tekstu koji sledi.

Kontrole Check Box i Option Button koriste se kada želimo da načinimo neki izbor. Prvu koristimo kada želimo da izaberemo ili da odustanemo od izbora samo jedne vrednosti. U slučaju druge, dodajemo redom više opcija koje čine različite izbore pa biramo jednu od njih. Kod obe ove kontrole možemo da podesimo inicijalno stanje, kao i da vrednost izbora vežemo za ćeliju u Excel radnom listu. Check Box vraća vrednost TRUE ili FALSE, u zavisnosti od toga da li je izabrana neka opcija. Option Button (Radio Button) vraća vrednost indeksa, što je redni broj izabrane opcije.

List je kontrola koja omogućava da dodamo više opcija u listu, a zatim da izaberemo jednu ili nekoliko njih. U Format Control prozoru možemo da podesimo odakle se popunjava lista, kao i gde će se čuvati indeks izabrane vrednosti (ovo važi samo ako odaberemo listu koja podržava izbor jedne vrednosti). Combo predstavlja takođe listu, samo skupljenu. Klikom na strelicu sa desne strane otvara se lista iz koje možemo da izaberemo željenu vrednost.

Label se koristi za dodavanje natpisa, Spin Button za uvećanje ili umanjenje vrednosti neke ćelije. Group Box se može iskoristiti radi grupisanja više kontrola. Kombinovanjem kontrola sa uobičajenim Excel funkcionalnostima, posebno sa opcijom Data Validation, možete da kreirate funkcionalne upitnike.