Korisničke liste

Često popunjavamo tabele podacima koji su smisleni nizovi. Ovo mogu biti recimo dani u nedelji, nazivi meseci i slično. Zbog toga, bilo bi zgodno da postoji automatika pomoću koje je dovoljno da unesemo samo prvi član niza, na primer “PONEDELJAK”, a kada primenimo tehniku popunjavanja niza da Excel automatski popuni ostalih nekoliko izabranih polja nazivima preostalih dana u nedelji. Ovu automatiku predstavljaju korisničke liste (Custom Lists) i o njoj će biti reči u tekstu koji sledi.

Korisničke liste predstavljaju nizove podataka, unapred definisane ili one koje sami definišemo, a koristimo ih za automatsko popunjavanje selektovanih kolona ili redova. Da bi smo videli koje korisničke liste postoje, ili kreirali neke nove liste, potrebno je da uđemo u Backstage View, klikom na File karticu, a zatim da odaberemo Options/Advanced i da u okviru grupe opcija General pronađemo dugme Edit Custom Lists. Klikom na ovo dugme otvara se dijalog prozor Custom Lists.00030-1

Sa leve strane prozora možemo da vidimo postojećeliste. Klikom na neku od njih, u polju List Entries sa desne strane pojaviće se članovi niza koji pripadaju toj korisničkoj listi. Ukoliko želimo da dodamo novu listu, potrebno je da u prozoru sa leve strane odaberemo opciju New List, a zatim sa desne strane, jedan ispod drugog, unesemo elemente niza koji čine tu listu. Klikom na dugme Add dodaćemo novu listu. Ako želimo da obrišemo postojeću listu, najpre ćemo da je odaberemo u meniju sa leve strane, a zatim klikom na dugme Delete brišemo tu listu.

Korisničke liste možemo da dodamo i iz grupe ćelija koje se nalaze u nekom radnom listu. Najpre je potrebno popuniti kolonu vrednostima niza za koje želimo da se nađu u listi, a nakon otvaranja dijalog prozora Custom Lists, u njegovom donjem desnom uglu, potrebno je ručno ili putem selekcije uneti opseg u kome se te vrednosti nalaze. Klikom na dugme Import vrši se uvoz korisničke liste.

Excel odmah nakon instalacije poseduje korisničke liste sa nazivima dana u nedelji i meseci. U zavisnosti od regionalnih podešavanja, te korisničke liste će biti na engleskom, srpskom ili nekom drugom jeziku. Korisnici mogu sami dodavati svoje liste, a one treba da budu nizovi podataka koji se često koriste. Na primer: spisak zaposlenih u preduzeću, spisak organizacionih jedinica, hijerarhija radnih mesta…