Korisnički definisani formati

Prilikom formatiranja sadržaja ćelije, jedna od stavki koju možemo da podesimo je i način prikaza sadržaja ćelije. Pošto se opcije za njegovo podešavanje nalaze u Number kartici dijalog prozora Format Cells podešavanja o kojima će biti reč često nazivamo formatiranjem zapisa broja. Mada, sadržaj ćelije ne mora da bude broj. To može biti i tekst, datum, vreme ili neki drugi podatak. Da li ste se ikada zapitali: kako da kreirate sopstvene formate?

Ako unesemo u ćeliju određenu vrednost, da bi smo odredili format zapisa broja potrebno je da otvorimo Format Cells dijalog prozor. Ovo možemo da učinimo na više načina, a najlakši je korišćenjem prečice, pomoću tastera CTRL+1. Zatim, pozicioniraćemo se na Number karticu, gde se nalaze opcije za podešavanje načina prikaza sadržaja ćelije. Sa leve strane nalazi se lista kategorija formatiranja sadržaja ćelije. Izborom kategorije Custom, a zatim unosom formata u polje Type (niza simbola koji određuju način prikaza sadržaja ćelije), pravimo korisnički definisan format. Najčešće korišćeni simboli za kreiranje korisnički definisanog formata prikazani su u tabeli:

SIMBOL

ZNAČENJE

0

Označava mesto gde se nalazi cifra. Ukoliko je ta cifra nula, biće uvek prikazana kao nula.

#

Slično kao u prethodnom slučaju, označava mesto gde se nalazi neka cifra. Ukoliko je u pitanju nula, ona neće biti prikazana.

?

Takođe, označava mesto gde se nalazi neka cifra. Ukoliko je ta cifra nula, umesto nje biće prikazan prazan prostor, kako bi bilo zadržano poravnanje unutar ćelije.

.

Decimalna tačka označava simbol za razdvajanje celog od decimalnog dela broja (ukoliko nije drugačije podešeno u regionalnim podešavanjima).

,

Decimalni zarez označava simbol za grupisanje hiljada unutar broja (ukoliko nije drugačije podešeno u regionalnim podešavanjima).

=

Koristi se za prikazivanje znaka jednakosti.

Koristi se za označavanje predznaka negativnih brojeva.

+

Koristi se za označavanje predznaka pozitivnih brojeva.

$

Simbol za dolar.

Simbol za evro.

{ }

Vitičaste zagrade.

_

„Crta za podvlačenje“ („donja crta“) predstavlja simbol koji pravi razmak one širine koliko je širok znak koji joj prethodi. Npr. (_ pravi razmak širine leve zagrade.

*

Vrši ponavljanje znaka koja se iza nje nalazi sve dok se ne popuni celokupan sadržaj ćelije.

@

Koristi se za prikaz teksta unesenog u ćeliju.

“ tekst „

Tekst napisan između dva znaka navoda označava fiksan tekst koji će biti prikazan u ćeliji.

[ boja]

Naziv boje na engleskom jeziku između uglastih zagrada označava boju kojom će biti obojen sadržaj ćelije. Nazivi koje je moguće iskoristiti su: Red (crvena), Black (crna), White (bela), Green (zelena), Yellow (Žuta), Blue (plava) itd. Excel podržava ukupno 56 boja, a možemo ih odabrati i unosom reči Color i broja boje, npr. [Color 33].

d,dd,ddd

Prilikom unosa datuma označava različite načine prikaza dana.

m,mm,mmm

Prilikom unosa datuma označava različite načine prikaza meseca.

yy,yyyy

Prilikom unosa datuma označava različite načine prikaza godine.

h,hh

Prilikom unosa vremena označava različite načine prikaza sati.

m,mm

Prilikom unosa vremena označava različite načine prikaza minuta.

s,ss

Prilikom unosa vremena označava različite načine prikaza sekundi.

Prilikom kreiranja pravila za  korisnički definisane formate bilo bi zgodno najpre odabrati neki format, npr. Currency, a tek onda kliknuti na Custom. Na taj način kreiramo korisnički definisan format izmenom nekog već postojećeg formata. Takođe, moguće je kreirati i više pravila za korisnički definisane formate (npr. različit zapis pozitivnih i negativnih brojeva). U tom slučaju, pravila se razdvajaju znakom „;“, a moguće je definisati do četiri formata, koji redom označavaju: format pozitivnog broja, format negatvnog broja, format za nulu, format za tekst. Tema o kojoj je ovde bilo reč je prilično apstraktna i da bi ste razumeli kako, uz pomoć simbola navedenih u tabeli, da kreirate korisnički definisane formate najbolje bi bilo da isprobavate različite kombinacije simbola i vidite šta će koja od njih da vam omogući.

00095-1

00095-2