LED grafikon

LED grafikon nije grafikon, u pravom smislu reči, ali izgleda lepo i dobar je izbor za ilustraciju analize Varijanse. Pravimo ga tako što, nakon analize procenta za koji je premašen ili podbačen plan uz pomoć funkcije REPT, generišemo određeni broj „kockica“ radi ilustracije dobijenog rezultata. Kreiraju se dve formule: prva za negativnu a druga za pozitivnu varijansu…

Počećemo od tabele u kojoj vršimo analizu Varijanse. Prve dve kolone prikazuju planirane (Budget) i realizovane (Actual) vrednosti. Analiziramo rezultate po strateškim poslovnim jedinicama, mada je ovde mogao da bude proizvod, brend ili neki drugi kriterijum za koji želimo da izvršimo analizu.

Analiza Varijanse može da se vrši na više načina, sve zavisi kako želite da vidite rezultate. Analitičari često od kolone PLANIRANO (Budget) oduzimaju REALIZOVANO (Actual) jer ne žele da dobiju negativnu Varijansu. Meni se čini da je pravilniji put nego da od REALIZOVANOG (Actual) oduzmemo PLANIRANO (Budget), jer na ovaj način vidimo da li smo premašili ili podbacili plan. Dakle, u koloni D oduzimamo planirane od realizovanih vrednosti:

=C2-B2

dok u koloni E vrednosti iz kolone D delimo sa onima iz kolone B da bismo izračunali procentualni udeo.

= D2/B2

Grafičku predstavu vrednosti ćemo da kreiramo uz pomoć funkcije REPT koja omogućava ponavljanje simbola željeni broj puta. Ukoliko je varijansa negativna, rezultat će biti prikazan u levoj koloni. U suprotnom, biće prikazana u desnoj koloni. Recimo da svaki simbol predstavlja 10% vrednosti. Kako napisati formulu koja vrši ponavljanje zadati broj puta? U ćeliji G2 napisaćemo izraz:

=MROUND(ABS(E2)*100;10)/10

Funkcija ABS računa apsolutnu vrednost procenta varijanse, a MROUND zaokružuje izraz na desete delove. Uvrstimo ovaj izraz u funkciju za ponavljanje simbola.

 =REPT(„*“;MROUND(ABS(E2)*100;10)/10)

Zatim, pomoću programa Character Map potrebno je pronaći simbol za „kvadratić“. Možete da izaberete i neki drugi, budite kreativni. Izabranim simbolom zamenite „zvezdicu“.

Ovaj izraz uvrstićemo u funkciju IF koja ispituje da li je vrednost veća ili manja od nule. U koloni G kreiraćemo formulu:

=IF(E2>0;REPT(„▪“;MROUND(ABS(E2)*100;10)/10);““)

a u koloni F:

=IF(E2<0;REPT(„▪“;MROUND(ABS(E2)*100;10)/10);““)

Vrednosti u koloni F poravnaćemo udesno, a one u koloni G ulevo. Još malo dopunskog formatiranja i dobićete efektan izveštaj.