Lollipop grafikon

Najčešće korišćeni grafikoni U Excel-u su Column chart i Bar Chart. Iako oni savršeno obavljaju posao ponekad je potrebno naglasiti prikazane vrednosti. U tu svrhu može da se napravi lep grafikon koji se zove „Lizalica“ (Lollypop). Excel ga još uvek ne poseduje među standardnim grafikonima, a u tekstu koji sledi pokazaću vam kako da, modifikacijom Clustered Column grafikona, kreirate jedan.

Ulazni podaci su oni iz neke jednostavne tabele. U primeru je prikazano nekoliko gradova sa vrednostima prodaje. Potrebno je najpre selektovati tabelu, a zatim sa Insert trake alata izabrati opciju za kreiranje Column grafikona. Alternativno, kliknite na Recommended Charts, pa izaberite karticu All Charts i pronađite grafikon koji predstavlja podatke u kolonama.

Nakon što ste dodali grafikon, otiđite na Add Chart Element meni pa dodajte linije greške (Error Bars). U podmeniju izaberite vrednost Standard Error.

Dalje je potrebno da odete na neku od linija greške na grafikonu pa da desnim klikom otvorite kontekstni meni i izaberete opciju Format Error Bars. Sa desne strane otvoriće se meni u kome se nalaze opcije pomoću kojih možemo da modifikujemo izgled linija greške. U grupi opcija Direction izaberite Minus, End Style treba da bude No Cap, a u grupi opcija Error Amount izaberite polje Percentage i unesite vrednost od 100%. Ovim postupkom smo kreirali linije greške koje se kreću od vrednosti koje kolona prikazuje do x ose.

Zatim je potrebno otvoriti Fill&Line meni, izabrati da linija počinje kružićem i povećati kružić. Takođe, možemo i da promenimo boju linije greške. Poslednji važan korak je da podesimo prikaz kolona i postavimo ih da budu providne. Kao rezultat, nakon sprovođenja navedenih akcija, dobićemo efektan Lollipop chart.