Manipulacija opsezima i ćelijama

Za manipulaciju opsezima i ćelijama koriste se Range i Cells objekti. Oni poseduju mnoštvo korisnih svojstava i metoda pomoću kojih možemo da utičemo na sadržaj i formatiranje pojedinačnih ćelija ili njihovih opsega, bilo da su u pitanju aktivne lokacije ili one koje eksplicitno zadajemo. VBA omogućava manipulaciju pojedinačnim ćelijama, opsezima ćelija ili imenovanim opsezima…

Selekciju opsega vršimo tako što najpre nakon naredbe Range u zagradi navedemo veličinu opsega, a zatim navodimo metod Select. Svojstva izabranog opsega menjamo pomoću objekta Selection:

ActiveSheet.Range(“A1:C7”).Select
Selection.Font.Bold = True

Ako želimo da promenimo boju fonta, uz pomoć funkcije RGB možemo iz RGB skale da izaberemo željenu boju, pa da je promenimo davanjem vrednosti svojstvu Color:

ActiveSheet.Range(“A1”).Select
Selection.Font.Color = RGB(255, 0, 0)

Pomoću svojstva CurrentRegion možemo da selektujemo trenutno izabrani opseg. Metodi Copy i Paste se koriste da kopiramo sadržaj na željenu lokaciju.

ActiveSheet.Range(“A1”).Select
ActiveCell.CurrentRegion.Copy
ActiveSheet.Range(“A2”).Select
ActiveSheet.Paste

Kao što je ranije bilo reči, objekat Cells omogućava da dodelimo vrednost ćeliji na željenoj adresi:

ActiveSheet.Cells(1, 1) = 10