Napredni filteri

Napredno filtriranje je tehnika koja se koristi kako bi smo suzili skup podataka u tabeli na osnovu vrednosti iz neke druge tabele. U tom slučaju, drugu tabelu možemo da posmatramo kao filter koji sadrži jedan ili više kriterijuma, svaki zadat kao poseban red u tabeli, gde se u kolonama nalaze vrednosti- kriterijumi filtriranja. Jedanput kreirani napredni filteri mogu da se iskoriste i za filtriranje više različitih tabela.

Da bi smo imali šta da filtriramo, najpre je potrebno da postoji tabela sa podacima. Zatim, na drugoj lokaciji treba prepisati zaglavlje te tabele, kako bi smo lakše razumeli kriterijume, a u redovima uneti vrednosti kriterijuma filtriranja. Ukoliko ima više kriterijuma, svaki kriterijum treba uneti u zasebnom redu. Na primer, ako želimo da prikažemo u tabeli sve radnike sa platama većim od 550€ kriterijum u koloni plata treba da bude “>550”. Znači, unosimo kriterijum samo u kolonu “VISINA PLATE”. Ako želimo da dodamo još neki kriterijum, na primer ime “Jovan”, kriterijum se unosi u koloni “JOVAN” ali u redu ispod…

Klikom na opciju Advanced, koja 00025-1se nalazi u grupi Sort&Filter, u Data traci alata, otvaramo dijalog prozor Advanced Filter. Treba najpre odrediti da li želimo da filtriramo tabelu na mestu gde se ona nalazi (Filter the list, in-place) ili želimo da filtrirani podaci budu kopirani na alternativnu lokaciju (Copy to another location). U slučaju da smo odabrali drugu opciju u polju Copy To treba uneti lokaciju gde se vrši kopiranje. Polje List Range je mesto gde treba uneti opseg tabele sa podacima, a Criteria Range je polje gde treba uneti opseg tabele sa kriterijumima. Ove opsege možemo uneti ručno, npr. “$A$1:$D$6” ili tako što ćemo da kliknemo na polje, a zatim u tabeli obeležimo opseg. U dijalog prozoru postoji još i izborno polje Unique Records Only. Ukoliko je ovo polje obeleženo, a u tabeli postoji više istovetnih zapisa, biće prikazan samo jedan zapis koji odgovara zadatom kriterijumu. Potvrđivanjem svih izabranih opcija vrši se primena tehnike naprednog filtriranja tabele.

Zbog čega je ova tehnika zgodna? Pre svega zbog toga što krirerijumi filtriranja, koji se nalaze u jednoj tabeli, mogu da se primene na više različitih tabela koje mogu da budu i u različitim radnim listovima. Takođe, zbog mogućnosti kopiranja podataka koji odgovaraju kriterijuma filtriranja ova tehnika se može iskoristiti za popunjavanje tabela podacima koje se nalaze na drugoj lokaciji ili drugom radnom listu u odnosu na postojeću tabelu.