New Slicer vizualizacija

Slajseri su interaktivni objekti koji se koriste za filtriranje stranica ili čitavog Power BI izveštaja. Od njihovog nastanka nisu se puno menjali, a pošto predstavljaju bitnu komponentu izveštaja dobili su mali facelifting. Od novembra ove godine pojavila se nova Button Slicer vizualizacija koja poseduje svojstva tradicionalnih slajsera, kao i neke dodatne opcije za formatiranje koje je čine puno lepšom. Hajde da vidimo šta ona nudi!

Započećemo sa primerom u kome smo u Power BI Desktop uvezli i povezali dve tabele: Items i Transactions. Zatim je kreirana jednostavna Bar Chart vizualizacija koja prikazuje prodate količine u odnosu na klasifikaciju. Button Slicer dodajemo izborom vizualizacije Slicer New. U ovom primeru to ćemo učiniti na osnovu dimenzije Item Name koja sadrži naziv proizvoda.

Ulaskom u Formatting meni možemo da primenimo različite vidove formatiranja radi oblikovanja izgleda novog slajsera. Shape je grupa opcija koja omogućava da formatiramo izgled kartice. Može da bude: pravougaonik (Rectangle), zaobljeni pravougaonik (Rounded Rectangle) ili zaobljena kartica (Snipped Tab). U slučaju da izaberemo drugu ili treću opciju može se podešavati stepen zaobljenosti u pikselima, univerzalno ili za svaki ugao.

Layout je grupa opcija u okviru koje podešavavamo koji broj kartica imamo po visini, a koji po širini. Takođe, pomoću ove opcije možemo da odredimo poravnanje teksta unutar kartice, kao i razmak između kartica. Overflow je grupa opcija pomoću koje podešavamo šta će se dogoditi ako je broj kartica veći od prostora koji zauzima vizualizacija.

U okviru grupe Callout Values moguće je podesiti prikaz natpisa u okviru kartica, gde možemo izabrati drugi font, veličinu, stil. Takođe, moguće je dodati i dodatnu kategoriju koja se prikazuje na kartici. Na primer, ispod naziva artikla može biti prikazana prodajna grupa. Grupa opcija Image omogućava da dodamo sliku na osnovu kolone u nekoj od tabela koja je označena kao Image URL. Na kraju, grupa opcija Buttons omogućava dodatno formatiranje samih dugmića, gde je moguće formatirati border, glow, fill, shadow, accent bar…

Kao što vidite, pomoću Button Slicer vizualizacije mogu se kreirati puno lepši i funkcionalniji slajseri, što može da doprinese pravljenju boljih Power BI izveštaja.