Obračun amortizacije

Amortizacija označava trošenje osnovnih sredstava. Obračun amortizacije se koristi da bi smo saznali na koji način ovaj trošak treba da rasporedimo na više perioda, pošto se predpostavlja da nismo dovoljno bogati da odmah nadoknadimo troškove nabavke osnovnog sredstva. U zavisnosti od toga da li želimo ravnomerno da rasporedimo troškove ili želimo da u određenom periodu platimo više, kako bi kasnije plaćali manje, postoji nekoliko funkcija za obračun amortizacije.

Hajde da najpre navedemo nekoliko ekonomskih termina koje je važno znati kako bi smo razumeli način rada funkcija za obračun amortizacije:

  • Nabavna vrednost osnovnog sredstva (Cost) – ovo je vrednost po kojoj smo nabavili osnovno sredstvo. U praksi ona predstavlja fakturnu vrednost uvećanu za troškove (prevoza, carinjenja, skladištenja itd.)
  • Vrednost otpisa osnovnog sredstva (Salvage) – ovo je vrednost osnovnog sredstva na kraju perioda amortizacije. Predpostavlja se da po isteku perioda amortizacije osnovno sredstvo i dalje nešto vredi, tako da je ovo vrednost po kojoj bi trebalo da možemo da ga prodamo.
  • Period amortizacije (Life) – ovo je period (npr. broj godina) u kome se vrši amortizacija osnovnog sredstva.

Najjednostavniji način obračuna amortizacije je linearni metod, gde se predpostavlja da će se osnovno sredstvo ravnomerno amortizovati u svakom od perioda. Za obračun amortizacije koristimo funkciju SLN, čija je sintaksa:

SLN(<nabavna vrednost>,<vrednost otpisa>,<period>)

Ako je nabavna vrednost osnovnog sredstva 1000€, a vrednost otpisa 200€ i period amortizacije iznosi 5 godina, amortizaciju izračunavamo pomoću sledeće formule:

=SLN(1000,200,5)

Ovo je vrednost amortizacije za svaku godinu. Pošto je ona ista za svaku godinu, ako ovu vrednost pomnožimo sa 5 dobićemo vrednost za koju je umanjena nabavna vrednost osnovnog sredstva.

Amortizaciju možemo da izračunamo i uz pomoć metode suma vrednosti godina. Ova metoda podrazumeva da će se na početku perioda amortizacije osnovno sredstvo malo više amortizovati nego na kraju. Pošto je ono tada novo, više se i upotrebljava, pa je sasvim razumno da troškovi amortizacije budu malo veći u ovom periodu. Za izračunavanje amortizacije pomoću ove metode koristimo funkciju SYD, čija je sintaksa:

SYD(<nabavna vrednost>,<vrednost otpisa>,<period>,<broj perioda>)

Prva tri argumenta su ista kao kod funkcije SLN, dok poslednji argument predstavlja redni broj perioda na osnovu koga funkcija po algoritmu izračunava vrednost amortizacije.

00065-1