Kako Excel računa?

Kako Excel računa je pitanje koje se retko postavlja, jer ovu operaciju doživljavamo kao nešto što se podrazumeva. Uostalom, koliko nas ume da vozi auto a ne znamo kako funkcioniše motor koji ga pokreće? Ipak, ima situacija kada način računanja može da bude veoma bitan: kada su podaci preuzeti iz eksternih izvora ili kada vršimo složene proračune tbog kojih je bitno da iskoristimo punu snagu procesora.

Osnovna podešavanja nalažu da Excel računanje00044-1 vrši automatski. Ponekad postoji potreba da se računanje vrši na zahtev (ručno), a ona najčešće nastaje kada se podaci koje računamo nalaze u bazi podataka ili nekom drugom eksternom izvoru podataka ili kada imamo složene, najčešće rekurzivne, formule koje moramo da računamo ručnim putem. Pozicioniranjem na Formulas traku alata možemo da podesimo opcije za računanje izborom iz menija Calculation Options, gde biramo da li se računanje vrši automatski (Automatic), automatski osim za podatke u tabelama podataka, koji obično potiču iz eksternih izvora (Automatic Except for Data Tables) ili na zahtev (Manual). Klikom na dugme Calculate Now ili pritiskom na taster F9 vršimo ručno računanje, a klikom na Calculate Sheet vršimo ručno računanje za tekući radni list.

Opcije za izračunavanje možemo da podesimo i nakon što, klikom na karticu File, odemo u Backstage View, pa klikom na Options otvorimo Excel opcije. Odeljak Formulas sadrži opcije za podešavanje načina izračunavanja. Ovde možemo da označimo i mogućnost iterativnog računanja (Enable Iterative Calculation), kao i da označimo broj iteracija u svakom računanju (Maximum Iterations) i maksimalnu vrednost promene (Maximal Change). Na primer, ako izaberemo ručni metod izračunavanja, zadamo da je broj iteracija 100, a u ćeliju A1 unesemo unesemo formulu =A1+1, ukoliko je vrednost ove ćelije bila 1, nakon što kliknemo taster F9 ili izaberemo opciju Calculate Now vrednost ćelije će postati 101. Ovo je jednostavan primer rekurzivne formule, a za neke složene proračune koriste se mnogo složenije formule, gde snaga ove opcije dolazi do izražaja.

00044-2

U Excel opcijama, u okviru grupe Advanced, postoji i mogućnost da odaberemo da li se računanje  vrši primenom jednog ili više jezgara procesora. Ovo se postiže označavanjem polja Enable multi-threaded calculation, a zatim izborom broja jezgara koja učestvuju u računanju. Korisno je znati da postoji i ova opcija, ali ipak ona se koristi relativno retko, kod veoma složenih proračuna.

Excel, prema osnovnim postavkama, vrši zaokruživanje na 15 decimala. Bez obzira na to koliko smo decimala prikazali, nakon podešavanja formata prikaza broja, način zaokruživanja se ne menja. To ume da bude nezgodno, jer može da se dogodi da saberu i neke decimale koje nisu vidljive na ekranu. Ovo možemo da promenimo tako što ćemo u Advanced grupi opcija u delu koji se zove When Calculating This Workbook označiti polje Set precision as displayed. Na ovaj način, kada promenimo broj decimala, Excel vrši zaokruživanje u odnosu na vidljivi broj decimala. Odnosno, samo ono što se vidi može da uđe u rezultat, ne i skrivene decimale.