Otkrivanje i pronalaženje grešaka

Greške u proračunima su uobičajena stvar. Što je više podataka u tabeli i formula veće su šanse da negde pogrešimo. Excel nam odmah prikazuje grešku, čim ona nastane, ali nije lako uvek otkriti kako je do nje došlo. Takođe, ponekad može da se dogodi da grešku ne uočimo, jer nije došlo do greške u matematičkim operacijama. Excel poseduje nekoliko opcija za otkrivanje i pronalaženje grešaka, o kojima će biti reč u tekstu koji sledi…

Prilikom rada u Excel-u korisnik može da naiđe na sledeće greške:

###### – Niz „taraba“ u ćeliji govori nam o tome da sadržaj premašuje dimenzije ćelije. Potrebno je proširiti kolonu kako bi sadržaj ćelije mogao da bude prikazan u potpunosti.

#NAME? – Ova greška se obično javlja kada smo nepravilno napisali naziv neke formule koju smo uneli u ćeliju

#VALUE! – Ova greška se javlja kada formula ima pogrešan argument. Na primer, ona može da se javi kada sabiramo neki broj i tekstualnu vrednost.

#DIV/0! – Ova greška je posledica deljenja nekog broja sa nulom.

#REF! – Ova greška nam ukazuje da formula sadrži ćeliju koja nije validna. Na primer, ona se javlja kada uz pomoć VLOOKUP funkcije pokušavamo da prikažemo vrednost koja ne postoji.

00043-1Provera grešaka vrši se uz pomoć opcije Error Checking koja se nalazi u Formulas traci alata. Izborom ove opcije otvoriće se dijalog prozor koji redom pronalazi sve greške koje postoje u tekućem radnom listu. Klikom na dugme Next ili Previous možemo da se krećemo ka sledećoj ili ka prethodnoj grešci. Opcija Help on This Error otvara meni za pomoć u kome je opisan navedeni tip greške. Opcija Ignore Error koristi se za ignorisanje greške, a opcija Edit in Formula Bar omogućava ažuriranje formule i ispravljanje greške. Opcija Show Calculation Steps otvara dijalog prozor za analizu formule.

Analizu formule možemo da izvršimo na00043-2 još jedan način, a to je odabirom formule, pa izborom opcije Evaluate Formula u Formulas traci alata. Ova opcija je posebno važna kada imamo složene formule koje se sastoje od nekoliko formula ugnježdenih unutar jedne. Klikom na dugme Evaluate krećemo sa analizom formule s leve na desnu stranu, a klikom na Step In analiziramo ugnježdenu formulu. Klikom na Step Out možemo da se vratimo na glavnu formulu i nastavimo sa analizom. Klikom na Evaluate reference bivaju zamenjene vrednostima, pa na taj način vidimo kako se tačno došlo do rezultata, da li je došlo do neke greške u proračunu i gre se ona nalazi.

Još jedna korisna opcija za analizu je Watch Window. Pomoću ove opcije možemo da odaberemo jednu ili više ćelija čije ćemo vrednosti da pratimo. U posebnom prozoru koji će se otvoriti možemo da vidimo za svaku odabranu ćeliju: naziv radne sveske, radnog lista, adresu, ime, vrednost i formulu. Kako se neke od ovih vrednosti budu menjale, tako će one biti ažurirane u pomenutom prozoru.