Otplata kredita

Finansijske funkcije u Excel-u omogućavaju različite operacije u vezi sa diskontovanjem. Funkcija PMT, za zadate početnu vrednost, kamatnu stopu i broj perioda računa ukupnu vrednost otplate (anuiteta). Koliko, u ovom slučaju, iznosi glavnica a koliko kamata? Da biste došli do odgovora na ova pitanja potrebno je da upotrebite funkcije PPMT i IPMT.

Funkcija PPMT ima sledeću sintaksu:

PPMT(<kamatna stopa>;<period>;<broj perioda>;<sadašnja vrednost>;
[<buduća vrednost>];[<tip obračuna>])

Istu sintaksu ima i funkcija IPMT:

IPMT(<kamatna stopa>;<period>;<broj perioda>;<sadašnja vrednost>;
[<buduća vrednost>];[<tip obračuna>])

Kamatna stopa predstavlja zadatu kamatnu stopu, period predstavlja period otplate, a broj perioda označava trenutni period za koji se vrši obračun. Sadašnja vrednost je početna, a buduća je diskontovana vrednost. Tip obračuna može biti 0, ako se plaćanje vrši na početku, ili 1 ako se to čini na kraju obračunskog perioda.

Hajde da vidimo kako se ovo koristi radi izračunavanja otplate kredita! Kreiraćemo tabelu sa sledećim kolonama:

  • GODINA
  • VREDNOST KREDITA
  • OTPLATA GLAVNICE
  • OTPLATA KAMATE
  • ANUITET
  • OSTALO ZA OTPLATU

Iznad tabele evidentiraćemo: KREDIT (C2), KAMATNU STOPU (C3) i BROJ PERIODA (C4). Ako uzimamo kredit u polju gde evidentiramo vrednost kredita (sadašnja vrednost) mora da postoji negativan predznak. Ako bi davali kredit to bi bio pozitivan broj. Unećemo u ovo polje vrednost -10000. Kamatna stopa je 3%, a broj perioda je 10.

Vrednost glavnice računamo uz pomoć sledeće formule:

=PPMT($C$3;A8;$C$4;$C$2)

A vrednost kamate računamo na ovaj način:

=IPMT($C$3;A8;$C$4;$C$2)

U koloni A se nalazi broj perioda za koji se vrši obračun. Kopiranjem formule ona će se ažurirati za broj trenutnog perioda. Anuitet je zbir kamate i glavnice, a možemo da ga izračunamo i pomoću formule:

=PMT($C$3;$C$4;$C$2)

Prvi red u koloni VREDNOST KREDITA je 10000, a svaki sledeći se računa uz pomoć formule:

=B8-C8

što iznosi vrednost kredita umanjenu za vraćenu glavnicu. Preostalu vrednost vidimo u koloni OSTALO ZA UPLATU. Ovde koristimo istu formulu kao u koloni B.

U ovom „receptu“ ste mogli da vidite prost način obračuna otplate kredita, u praksi je to dosta komplikovanije i zavisi od politike banke.