Funkcija REDUCE

Funkcija REDUCE se koristi za svođenje zadatog niza na neku akumuliranu vrednost koja se definiše pomoću funkcije LAMBDA. Ona pomalo podseća na funkcije za uslovnu agregaciju podataka ali pruža deleko više mogućnosti. U primeru koji sledi moći ćete da vidite njenu primenu za izračunavanje poslednjeg dana u mesecu kada je prodaja bila veća od prosečne prodaje.

Funkcija MAP

MAP se koristi kao pomoćna funkcija, u kombinaciji sa funkcijom LAMBDA, dinamičke je prirode i vraća sve one vrednosti opsega podataka koje ispunjavaju zadati uslov. Podseća malo na druge funkcije za rad sa dinamičkim nizovima s tim što, umesto vrednosti, vraća one koje su izračunate u okviru zadatog izraza. Za izračunavanje je zadužena funkcija LAMBDA.

Funkcija LAMBDA

LAMBDA je nova Excel funkcija koja omogućava jednostavno kreiranje formula, za jedan ili više parametara. Radi slično kao funkcija LET, ali nudi značajno veće mogućnosti. Ova funkcija je najavljena još pre 2 godine a tek danas je uvrštena u Microsoft365 update pa se radujem što konačno mogu da podelim sa vama znanje o tome kako se ona koristi. Hajde da upoznamo funkciju LAMBDA!

Parametri formule

U jednom od ranijih „recepata“ bilo je reč o funkciji INDIRECT. Ona omogućava da nekoj funkciji, npr. SUM, AVERAGE, MAX, MIN ili drugoj funkciji za agregaciju podataka dodelite opseg kao parametar na osnovu koga će da vrati rezultat. Opseg se definiše kao tekst koji se nalazi u nekoj drugoj ćeliji. Hajde da pokažemo, na jednom jednostavnom primeru, kako ovo radi.

Promet u odnosu na cilj

Promet u odnosu na zadati cilj možemo da prikažemo grafikonom ostvarenja cilja. Postoji još jedan način da ovo uradimo, a to je da umesto pomeranja mesta preseka x i y ose prikažemo realne vrednosti prometa i da pritom iskoristimo Combo grafikon u kome bi cilj bio horizontalnom linijom nastalom na osnovu podataka iz tabele. Takođe, dodavanjem Spin Button kontrole moći ćemo da utičemo na laku promenu zadatog cilja čime dobijamo dinamičan grafikon.