Velika i mala slova

Excel poseduje veliki broj funkcija za konverziju. U ovom tekstu će biti prikazane one koje se koriste za pretvaranje malih slova u velika, velikih u mala i za kapitalizaciju početnih slova svake reči u zadatoj ćeliji. Takođe, spomenućemo i dve funkcije koje se koriste za prečišćavanje teksta, bilo putem uklanjanja suvišnih razmaka ili znakova koji ne mogu da se štampaju, koji često postoje u starim aplikacijama i završe u tabeli prilikom preuzimanja podataka iz njih.

Delići teksta

Imlementacijom poslovnog softvera obično u njega preuzimamo deo podataka iz prethodno korišćene aplikacije, pre svega šifarnike partnera i artikala. Podaci se obično iz stare aplikacije izvezu u Excel, tu se obrade, pa se uvezu u novi softver. Prilikom obrade često postoji potreba da tekst u nekoj od kolona “odseče” sa leve, desne strane ili od zadate pozicije ili da se pronađe neki njegov deo kako bi se iskoristio sa generisanje nekog novog sadržaja…

Ne ostajte bez teksta

Kada vam neko kaže: “ostao sam bez teksta” to obično označava stanje šoka i zbunjenosti. Nepoznavanje funkcija za rad sa tekstom neće vas ostaviti u šoku, ali svakako ćete biti uskraćeni za neke korisne alate. Ove funkcije su brojne, a u “receptu” koji sledi opisaćemo one koje omogućavaju spajanje dva ili više tekstova u jedan, pretvaranje teksta u broj ili broja u tekst, određivanje dužine teksta…

Izračunavanje broja proteklih dana

Zaposleni koji rade u kadrovskoj službi često vrše proračune na koje utiče broj proteklih dana u nekom periodu. Excel poseduje funkciju koja računa koliko je radnih dana proteklo između dva datuma, kao i funkciju koja računa datum koji se dobija ako na zadati datum dodamo određeni broj radnih dana . Ove funkcije mogu da budu korisne i komercijalistima, kada zadaju rokove plaćanja ili likvidatorima, kada određuju kada treba izmiriti obaveze po dospelim fakturama.

Datumske i vremenske funkcije

Kada izveštaji sadrže datume i/ili vremena, korisno je poznavati datumske i vremenske funkcije. Ove funkcije nam najpre omogućavaju da preuzmemo sistemski datum i/ili vreme i prikažemo ga u ćeliji. A zatim, pomoću njih možemo da izdvojimo neku jedinicu vremena (dan, mesec, godinu, čas, sekund itd.) i da ih iskoristimo za izračunavanje vremena ili datuma u budućnosti. Na primer, datum koji dolazi za 5 dana…