Planiranje investicija

Excel poseduje obilje finansijskih funkcija. Nisam siguran koliko sve one mogu da se primene u našem poslovnom okruženju, ali su od koristi prilikom izvođenja složenih proračuna (čemu Excel i služi). Finansijske funkcije za planiranje investicija imaju za cilj da daju odgovor na pitanje: koliko će, pod zadatim uslovima, vredeti moj novac posle određenog vremenskog perioda? Odnosno, ako pozajmim novac nekome koliko ću da prihodujem? Ili, ako mi pozajme novac koliko će to da me košta…

Radi dolaženja do odgovora na gore postavljenja pitanja iskoristićemo nekoliko finansijskih funkcija, ali za početak je važno da objasnimo nekoliko termina:

  • Sadašnja vrednost (Present Value) predstavlja novac koji smo nekome pozajmili ili investirali, odnosno novac koji smo pozajmili od nekoga. Kada baratamo sa sadašnjom vrednošću važno je da se zna da, kada dajemo novac, vrednost iznosa ispred sebe mora da ima znak minus. Odnosno, iznos koji dajemo mora da bude negativan broj. Kada primamo novac, primljeni iznos treba da bude pozitivan broj.
  • Broj perioda (Number of periods) označava period trajanja investicije. Ako je kamatna stopa na mesečnom nivou, broj perioda treba da pomnožimo sa 12.
  • Kamatna stopa (Rate) služi da označimo visinu kamatne stope, za zadati period, po kojoj novac primamo ili dajemo na zajam. Ovo može da bude i očekivana stopa prinosa od investicije. Ako je broj perioda izražen u mesecima, stopu treba da podelimo sa 12.
  • Isplata (Payment) predstavlja iznos otplate duga na kraju nekog perioda ili početku novog
  • Buduća vrednost (Future Value) predstavlja prihod ili trošak nakon isteka naznačenog broja perioda.

Radi računanja buduće vrednosti koristi se funkcija FV, čija je sintaksa:

FV(<kamatna stopa>,<broj perioda>,<isplata> ,[<sadašnja vrednost>],[<tip obračuna>])

Sve parametre smo već objasnili, samo je potrebno da naglasimo da tip obračuna može da se iskoristi da se naglasi da li se isplata dela glavnice vrši na kraju završenog ili na početku novog perioda. Hajde da vidimo kako ovo radi na primeru! Unesimo formulu:

=FV(0.05,1,0,-1000)

Ova formula ima za cilj da nam izračuna koliko novca ćemo da dobijemo nakon godinu dana, ako uložimo 1000€ po kamatnoj stopi od 5%. Ova formula prikazuje zbir glavnice i kamate. Ako bi smo želeli da vidimo samo kamatu moramo da, kao treći parametar, unesemo vrednost glavnice:

=FV(0.05,1,1000,-1000)

Zamislite da smo pogodili povoljniji aranžman, pa da kamatu računamo na mesečnom nivou. Tada bi formula izgledala ovako:

=FV(0.05,12,0,-1000)

Hajde da predpostavimo da smo mi pozajmili novac, po kamatnoj stopi od 3%, na 5 godina. Koliko treba novca da vratimo? Unesimo formulu:

=FV(0.03,5,0,1000)

Ako smo rešili da svake godine otplaćujemo po 200€, tako što plaćamo pre kraja perioda, formula bi izgledala ovako:

=FV(0.03,5,-200,1000,0)

Ako bi smo plaćali nakon završetka perioda, formula bi izgledala ovako

=FV(0.03,5,-200,1000,0)

Razlika između ove dve formule je u tome što u prvoj plaćanje vršimo na kraju prve godine, tako da se kamata računa na (1000-200)€. Ako plaćamo na početku sledeće godine, plaćamo kamatu na pun iznos glavnice, a ona se umanjuje za plaćanje tek u sledećem periodu.

00064-1

Pored funkcije FV imamo i komplementarne funkcije pomoću kojih možemo da izračunamo neke od parametara ukoliko je poznata buduća vrednost. Njihove sintakse su:

PV(<kamatna stopa>,<broj perioda>,<isplata> ,[<buduća vrednost>],[<tip obračuna>])

RATE(<broj perioda>,<isplata> ,<sadašnja vrednost>,[<buduća vrednost>],[<tip obračuna>],[<procena>])

NPER(<kamatna stopa>,<isplata> ,<sadašnja vrednost>,[<buduća vrednost>],[<tip obračuna>]

PMT (<kamatna stopa>,<broj perioda> ,<sadašnja vrednost>,[<buduća vrednost>],[<tip obračuna>]

U funkciji RATE postoji parametar koji se zove procena. On se odnosi na inicijalnu procenu kolika bi trebala da bude kamatna stopa. Ako se ne navede, Excel podrazumeva stopu od 10%. Ovaj parametar nije obavezan, on samo ubrzava proces izračunavanja kada se radi o složenim proračunima.