Pogledi na radni list

U zavisnosti od toga šta radimo moguće je koristiti više različitih pogleda na radni list. Ovi pogledi omogućavaju nam da se lakše snađemo u velikim tabelama ili da podesimo izgled radnog okruženja u skladu sa sopstvenim željama. Na taj način Excel je moguće podesiti tako da više podseća na formu za unos podataka ili softver za pripremu za štampu. Lično, prilikom pripreme za štampu dokumenta često koristim Page Layout pogled a u tekstu koji sledi videćete i zašto!

Excel poseduje tri osnovna pogleda na podatke, a to su: normalan pogled (Normal), pogled sa prelomima stranica (Page Break Preview) ili pogled na tabele na način kako će izgledati na odštampanim stranicama (Page Layout). Prvi pogled se najčešće koristi, a zgodan je za unos i obradu podataka u tabelama. Drugi pogled je sličan prvom, a dodaje prelome stranica u vidu isprekidanih linija koje označavaju kraj pojedinih stranica. Treći pogled je idealan prilikom pripreme za štampu, jer pokazuje kako će tabele biti odštampane na stranici sa svim dodatnim elementima podešavanja stranice. Poglede menjamo tako što odaberemo View traku alata, a zatim kliknemo na neku od ikonica na njenom početku koje označavaju različite poglede.

00009-1Osim pogleda, korisnik u View traci alata može da pronađe i nekoliko izbornih polja pomoću kojih je moguće odrediti da li će biti prikazani lenjir, traka sa formulama, zaglavlja tabele ili linije koje razdvajaju ćelije u tabeli. Takođe, u ponudi je i nekoliko opcija za zumiranje tabele, odnosno podešavanja racija prikaza. Zumiranje možemo da vršimo i pomoću prečice, držanjem pritisnutog tastera CTRL i pokretanjem točkića na mišu unapred ili unazad. U donjem desnom uglu ekrana nalazi se klizač čijim pomeranjem možemo da podesimo racio prikaza (koliko je zumirana tabela sa kojom radimo). Levo od klizača se nalaze i prečice ka različitim pogledima, prikazane sa tri specifične ikonice kojeima redom prisupamo ka Normal, Page Layout ili Page Break Preview pogledu.

Kada izvršimo željene promene, možemo ih i snimiti kao sopstveni prikaz (Custom View) aktiviranjem istoimene opcije. Ona će otvoriti dijalog prozor koji se može iskoristiti za dodavanje, brisanje ili prikaz postojećih sopstvenih prikaza. Na taj način, moguće je definisati više sopstvenih prikaza i menjati ih po potrebi.

Podatke u radnim listovima moguće je gledati i pomoću više prozora. Upotreba više prozora nam omogućava bolji uvid u velike tabele ili mogućnost lakšeg istovremenog pregleda podataka koji se nalaze u nekoliko radnih listova. Pozicioniranjem na View traku alata i izborom opcije New Window kreiramo novi prozor koji gleda na radni list. Opcija Switch Windows, kada imamo više prozora, omogućava nam prebacivanje sa jednog prozora na drugi, a opcijama Hide ili Unhide možemo sakriti aktivni prozor ili otkriti neki od skrivenih prozora. Istovremeni rad sa više prozora ume da oteža prikaz podataka, pa se prozori mogu urediti izborom opcije Arrange All. Nakon aktiviranja ove opcije otvoriće se dijalog prozor koji nam nudi nekoliko načina uređenja prozora: kao kartice, horizontalno, vertikalno ili u kaskadama. Takođe, možemo da odaberemo da li uređujemo prozore samo za aktivnu radnu svesku ili sve prozore koji su trenutno otvoreni.